Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar

Enligt 49 § i naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra platser där djurarter, som nämns i bilaga IV (a) i habitatdirektivet, förökar sig och rastar. Dessa arter hör till dem som omfattas av ett så kallat strikt skyddssystem. De arter som förekommer i Finland finns uppräknade i naturvårdsförordningens bilaga 5. Förbudet gäller alla föröknings- och rastplatser; det behöver med andra ord inte finnas något särskilt fattat beslut om dem.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja undantag från förbudet endast på strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet.

Ansökan om undantag behandlas den av den regionala ELY-centralen, inom vars verksamhetsområde förekomstplatsen är belägen. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid den regionala ELY-centralen.

Publicerad 28-03-2018 kl. 10.06, uppdaterad 23-03-2018 kl. 14.19
Utgivare: