Förstöring eller försämring av förekomstplatser för arterna i habitatdirektivets bilaga II

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Enligt naturvårdslagens 47 § 5 moment är det förbjudet att förstöra förekomstplatser som är av betydelse för de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga II. Förekomstplatsen är av betydelse, om den påverkar artens bevarande och gynnsam skyddsnivå. Även Natura 2000 områden måste inrättas för de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga II, men i 47 § avses sådana förekomstplatser, som är utanför Natura 2000 områden.

Förbud mot försämring träder i kraft när närings- trafik och miljöcentralen har fattat beslut om gränserna för förekomstplatsen och delgivit beslutet till områdets ägare och innehavare. Det är dock möjligt att besvära sig över beslutet under besvärstiden eller senare ansöka om undantag från förbudet.

Ansökan om undantag behandlas av den regionala NTM-centralen, inom vars verksamhetsområde förekomstplatsen är belägen. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid den regionala ELY-centralen.

Publicerad 28-03-2018 kl. 9.58, uppdaterad 23-03-2018 kl. 14.10
Utgivare: