Behövs avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut?

Avgörande om planeringsbehov

Om byggandet ska ske i ett område som är i behov av planering, måste man beakta särskilda förutsättningar för bygglov i samband med bygglovsförfarandet. Denna utvidgade bygglovsprövning kan också utföras av en kommunal myndighet.

Med ett område i behov av planering avses ett område där det på grund av redan uppförda byggnader eller andra omständigheter finns skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna friområden. Byggandet kan dessutom på grund av miljökonsekvenserna förutsätta mera omfattande prövning än ett sedvanligt bygglovsförfarande.

Kommunen kan också i generalplanen eller byggnadsordningen anvisa områden som är i behov av planering.

Avvikelse från en plan kräver undantagsbeslut

Om man i samband med byggandet vill avvika från en plan eller andra i markanvändnings- och bygglagen avsedda eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller en annan åtgärd, t.ex. byggnadsordningen, behöver man ett undantagsbeslut för att kunna ansöka om bygglov.

Ansökan om undantagsbeslut lämnas in till kommunen.

Förutsättningar för undantag

Ett undantag får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Det får inte heller försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller målen för skyddet av den byggda miljön. Undantag får inte beviljas, om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda och skadliga konsekvenser.

Detaljerad information om undantag för byggande på stränder och om förutsättningarna för att undantag ska beviljas finns på webbsidan ”Undantag för strandbyggande”.

Vem handlägger ansökningar som gäller undantag?

Ansökan om undantag lämnas in till en kommunal myndighet.

Hur ansöker man om undantag?

Ansökan om undantag ska lämnas in innan man ansöker om bygglov. Till ansökan om undantag ska fogas

  1. en omgivningskarta, som visar områdets läge, samt en situationsplan, varav framgår både befintliga och planerade byggnader eller byggåtgärder på byggplatsen,
  2. en handling som visar att sökanden har besittningsrätt till byggplatsen eller att det finns någon annan grund för ansökan om undantag, samt
  3. en utredning om hörande av grannar, när sökanden har genomfört hörandet.

I ansökan ska det ges en bedömning av de centrala verkningarna av det projekt som gäller undantaget samt motiveringarna till ansökan.

Ansökningsblanketter fås från kommunen.

Hörande med anledning av ansökan om undantag

När en ansökan om undantag lämnats in måste grannar höras. Kommunen eller sökanden själv ska se till att genomföra hörandet. Även andra, vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet, ska beredas tillfälle att göra en skriftlig anmärkning. Då ett hörande som är mera omfattande än detta behövs genomförs hörandet alltid av kommunen på sökandens bekostnad.

Det kan vara nödvändigt att begära utlåtanden om ansökan om undantag hos olika myndigheter.

(MarkByggL 173 §, MarkByggF 86 §).

Undantagsbeslut

Beslut som gäller ansökan om undantag meddelas skriftligen efter anslag och sänds till sökanden per post. Beslutet ska motiveras och kan förenas med villkor.

I undantagsbeslutet bör dessutom nämnas en tid under vilken ett bygglov som motsvarar undantagsbeslutet ska sökas. Tidsfristen får vara högst två år.

Beslutet eller en kopia av det ska, utöver till sökanden, även sändas till dem som har gjort en anmärkning samt till dem som särskilt har begärt det.

(MarkByggL 174 § och 198 § 2 mom., MarkByggF 87 §)

Sökande av ändring i undantagsbeslut

Ändring i ett beslut som en kommunal myndighet fattat kan sökas hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område som avses i ansökan ligger. Besvärstiden är 30 dagar från den dag beslutet meddelades. Besvärsrätt har utöver sökanden även grannar samt ägaren och innehavaren av en fastighet när beslutet i väsentlig mån kan påverka bebyggande eller användning av fastigheten i annat syfte. Besvärsrätt har även den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan. Registrerade föreningar vars syfte är att främja natur- och miljövård eller skydd av kulturvärden eller att påverka livsmiljöns kvalitet kan söka ändring i ett undantagsbeslut inom det område där de är verksamma. Kommunen och andra myndigheter har också besvärsrätt i ärenden som hör till deras verksamhetsområde. (MarkByggL 190 § och 193 §)

Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Publicerad 15-08-2013 kl. 10.33, uppdaterad 27-11-2017 kl. 9.48
Utgivare: