Gå till innehållet

Tillståndsförfarande eller transport av grönt avfall

I regel kräver transport av avfall från ett land till ett annat tillstånd för avfallstransport. Ett undantag till denna regel är till exempel transport av icke-farligt, så kallat grönt avfall för återvinning inom EU eller OECD.

Exportören av avfallet är skyldig att reda ut om det behövs ett tillstånd för transporten av avfall (så kallat anmälningsförfarande) eller om ett transportförfarande för så kallat grönt avfall tillämpas. Transport av tillståndskrävande avfall utan tillstånd kan leda till att aktören straffas i enlighet med avfallslagen.

För transport av avfall som kräver tillstånd från Finland behövs ett tillstånd för avfallstransport som beviljas av Finlands miljöcentral samt även godkännande av mottagarlandets och eventuella transitländers myndigheter för avfallstransport.  Om det igen är fråga om transport av så kallat grönt avfall måste en blankett, bilaga VII till EU:s förordning om transport av avfall, bifogas avfallstransporten. Dessutom måste anmälaren och mottagaren har ingått ett avtal som uppfyller vissa kraven.

Vid planeringen av avfallstransporten lönar det sig att ta kontakt med den behöriga myndigheten i avsändarlandet för att få anvisningar.

Omständigheter som påverkar transportförfarandet

1. Klassificering av avfall

Behovet av tillstånd för avfallstransport fastställs i EU:s förordning om transport av avfall nr 1013/2006. Avfallen har klassificerats i de olika bilagorna till förordningen på basis av sina egenskaper. Klassificeringen grundar sig på OECD-rådets beslut och Baselkonventionens bilagor, därifrån man har tagit avfallsförteckningarna i bilaga III (den gröna avfallsförteckningen) och IV till förordningen om transport av avfall.

Det är viktigt att den som transporterar avfall vet vilken bilaga i förordningen det transporterade avfallet omfattas av för att få reda på om ett tillstånd för avfallstransport behövs eller inte. Den gröna avfallsförteckningen inkluderar sådant avfall vars transport från ett land till ett annat till återvinning sannolikt inte orsakar risker för miljön. Sådant avfall är till exempel metallskrot, returpapper och avfall från obehandlat trä. Dessa får i regel transporteras från ett Eu eller OECD-medlemsland till ett annat utan särskilt tillståndsförfarande. Avfall som omfattas av avfallsförteckningen i bilaga IV hör alltid till dem för vilka tillstånd krävs. Även i fråga om avfall som inte nämns i de här förteckningarna tillämpas tillståndsförfarande.

2. Återvinning eller bortskaffande

Huruvida tillstånd för avfallstransport krävs eller inte påverkas även av om avfallet återvinns (till exempel metallåtervinning) eller bortskaffas (till exempel på avstjälpningsplatsen) i mottagarlandet. Allt avfall som kommer att bortskaffas hör alltid till dem för vilka tillstånd krävs, oberoende av om avfallet har farliga egenskaper eller inte.

3. Mottagande land

Mottagarlandet inverkar på om tillstånd för avfallstransport krävs eller inte.

Export av avfall för bortskaffande till andra länder än EU- eller EFTA-länder är förbjuden. Exportförbud för farligt avfall som är avsett för återvinning gäller exporter utanför EU och OECD-länderna.

Förordning 1418/2007 (den senaste ändringen 733/2014) gäller transport av så kallat grönt avfall (bilaga III, förteckning B) till återvinning till länder utanför OECD. På basis av avfallets Basel- eller OECD-kod fastställs om man på avfallet ska tillämpa exportförbud, tillståndsförfarande, transportförfarande för så kallat grönt avfall eller mottagarlandet egna bestämmelser.

Från den 1 januari 2018 Kina har utvidgad sitt förbud mot import av vissa typer av avfall. Ett flertal avfallsflöden berörs, t.ex. blandat plastavfall, osorterat pappersavfall och textilavfall. Förordning 1418/2007 är inte uppdaterad utifrån Kinas nya regler ännu. Exportören har ansvar för att veta vad som gäller för det avfall som exporteras.

Den nederländska myndigheten har en sammanställning om vad som gäller när du ska exportera till Kina i nedanstående länk: Chinese regulations on incoming waste

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.12, uppdaterad 8.2.2021 kl. 16.01