Gå till innehållet

Behandling av tillstånd för avfallstransport

Olika skeden i behandlingen av tillstånd

Anmälan om transport av avfall ska göras till den behöriga myndigheten i avsändarlandet. När den behöriga myndigheten har fått anmälningsdokumenten framskrider behandlingen av tillståndet enligt följande:

  • Den fastställda tiden för granskning av anmälningsdokumentet med bilagor är tre arbetsdagar.
  • Myndigheten i avsändarlandet skickar de sakligt ifyllda dokumenten samt behövliga bilagor vidare till de behöriga myndigheterna i både mottagarlandet och transitländerna.
  • Om det finns brister eller fel i dokumenten tar myndigheten i avsändarlandet kontakt med anmälaren och ber honom eller henne att rätta till och/eller komplettera uppgifterna.
  • Myndigheten i mottagarlandet och transitlandet kan i enlighet med bilaga II till förordningen be om ytterligare information. Kompletteringar och ytterligare information gällande anmälan ska alltid skickas till de behöriga myndigheterna i både avsändarlandet, transitländerna och mottagarlandet. Tillstånd till transport beviljas inte om anmälaren trots begäran inte levererar den behövliga ytterligare informationen, om informationen levereras för sent eller om informationen som uppgetts är felaktig.
  • När myndigheten i mottagarlandet ser att anmälan är sakligt ifylld, skickas inom tre arbetsdagar efter att kompletteringen eller anmälan tagits emot en bekräftelse på mottagandet (acknowledgement). Bekräftelsen skickas till anmälaren samt till alla behöriga myndigheter.
  • Alla behöriga myndigheter ska fatta ett beslut skriftligen inom 30 arbetsdagar efter datumet för bekräftelsen på mottagandet. Beslutet kan vara positivt eller negativt på basis av motiveringarna i artiklarna 11 eller 12 i förordningen.

Man kan söka ändring i tillståndsbeslut fattade av Finlands miljöcentral genom att besvära sig i förvaltningsdomstolen.

Inom EU kan tillståndet från transitlandet vara ett så kallat ”tyst godkännande”, vilket innebär att 30 arbetsdagar räknat efter bekräftelsen på mottagandet beviljas tillstånd om inget annat meddelas.

Transport till behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

Tillstånds- och godkännandeförfarandena varierar i viss mån även beroende på om avfallet transporteras för åtgärder för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, det vill säga förbehandling, eller för lagring eller till slutlig återvinning. Artikel 15 i förordningen om transport av avfall gäller behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande. Grundprincipen gällande dessa transporter är att man i tillståndsförfarandet och övervakningen av transporten följer upp alla åtgärder från behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande till slutlig behandling.

Det är mottagarens skyldighet att göra en ny anmälan om avfallet efter behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande transporteras till det ursprungliga avsändarlandet, en annan medlemsstat eller ett tredje land för att behandlas. Om den slutliga behandlingen sker i samma land som behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, används blanketten ”Kontaktorganets anvisningar nr 3 bilaga 1”.

Om avfallet transporteras för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, omfattas det avtal mellan anmälaren och mottagaren som krävs i förordningen om transport av avfall av ytterligare bestämmelser. Finlands miljöcentral har utarbetat ett mallavtal för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

Tillståndets giltighetstid

Tillståndet för avfallstransport är i regel giltigt i ett år. Finlands miljöcentral beviljar tillstånd för den tid som ifylls i fält 6 i anmälningsdokumentet (bilaga IA) eller för en kortare tid. För förhandsgodkända anläggningar kan tillstånd för avfallstransport beviljas för högst tre år, om alla behöriga myndigheter samtycker till det.

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.04, uppdaterad 8.6.2020 kl. 16.05