Gå till innehållet

Ansökan om tillstånd för transport av avfall

Anmälan om transport av avfall görs till den behöriga myndigheten i avsändarlandet, som i Finland är Finlands miljöcentral. Anmälan görs skriftligen. Innan transporten av avfall kan inledas måste Finlands miljöcentral och behöriga myndigheter i mottagarlandet och eventuella transitländer godkänna anmälan om transport av avfall, det vill säga ge sitt tillstånd till avfallstransporten. Det är bra att börja göra anmälan i god tid före de planerade avfallstransporterna.

Nedan beskrivs de olika skedena i anmälan. Om det i anvisningarna hänvisas till en förordning är det EU:s förordning nr 1013/2006 om transport av avfall som avses.

När behövs tillstånd för transport av avfall

Den som exporterar avfall måste ta reda på om myndigheterna måste bevilja tillstånd för exporten av avfall.

Kontakt med Finlands miljöcentral per e-post eller telefon

Finlands miljöcentral verifierar skyldigheten att göra en anmälan om avfallstransport. 

Första gången man kontaktar Finlands miljöcentral ska följande uppgifter klart framgå:

 • beskrivning av avfallet
 • avfallets producent och anmälare
 • mottagarland och anläggning
 • kort redogörelse för avfallsbehandlingsmetoden

Med hjälp av dessa uppgifter kan man bland annat bedöma om det behövs fler anmälningar.

Det behövs fler avfallstransportanmälningar om

 • man transporterar avfall som omfattas av olika avfallskoder,
 • man transporterar längs olika rutter eller
 • avfallet exporteras från flera startpunkter eller till flera mottagare.

I regel kan den ursprungliga producenten av avfallet under avsändarlandets jurisdiktion, men även en insamlare med tillstånd eller en registrerad mäklare, fungera som anmälare. Anmälningsförfarandet kan skötas med fullmakt av avfallets producent. Vem som kan fungera som anmälare fastställs i artikel 2.15 i förordningen.

Anmälningsdokumentet och dess bilagor

Anmälningsdokumentet och transportdokumentet fylls i regel i på engelska. Transportdokumentet förhandsifylls men undertecknas inte. Koderna som ska fyllas i anmälningsdokumentet och transportdokumentet finns på blanketternas baksida.

Utöver anmälnings- och transportdokumentet behövs bland annat följande dokument

 • det avtal som anmälaren och mottagaren ingått
 • säkerhetskalkyl samt ekonomisk säkerhet
 • beskrivning av avfallet och produktionsprocess
 • beskrivning av hur avfallet bearbetas i mottagningsanläggningen
 • mottagningsanläggningens miljötillstånd eller ett utdrag med de väsentliga uppgifterna i det
 • mängden material som återvinns i förhållande till restprodukterna och behandlingsmetod för den del som inte kan återvinnas
 • beskrivning av transportrutten
 • intyg på att transportörerna är registrerade för avfallstransporter

Dessutom måste anmälaren vara beredd på att tillhandahålla ytterligare information (bilaga II till förordningen), som myndigheterna i avsendarlandet, i mottagarlandet, eller transitländerna i enlighet med artikel 4.3 i förordningen har rätt att begära.

Att skicka anmälan på förhandsgranskning per e-post till Finlands miljöcentral

När blanketterna är ifyllda och man har alla behövliga dokument kan man skicka dem på förhandsgranskning per e-post till Finlands miljöcentral (mailto: wasteshipments@ymparisto.fi). Tack vare förhandsgranskningen är det möjligt att påskynda behandlingen i avsändarlandet.

Att posta anmälan till Finlands miljöcentral

När du har fått kommentarer från förhandsgranskningen, gör de ombedda korrigeringarna och samla in den ytterligare information som behövs. Efter att den korrigerats ska den ursprungliga undertecknade anmälan inklusive bilagor skickas till SYKE per post. Till anmälan som skickas till SYKE per post bifogas det behövliga antalet kopior av hela ansökan, det vill säga myndigheterna i avsändarlandet och transitländerna ska få egna kopior.

Anmälningarna inklusive bilagor och kopior skickas till adressen:

Finlands miljöcentral / Internationell transport av avfall
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.07, uppdaterad 19.1.2021 kl. 11.49