Internationell transport av avfall

Internationell lagstiftning

Övervakningen av internationella transporter av avfall baserar sig på många olika internationella avtal och bestämmelser. De viktigaste av dem är Baselkonventionen som reglerar internationell transport av farligt avfall och OECD-beslutet som gäller övervakning av transport av avfall till återvinning. Avfallstransporter som sker inom Europeiska gemenskapens område regleras av EU:s förordning om transport av avfall. I Finlands nationella lagstiftning, avfallslagen, anges bestämmelser om internationella avfallstransporter.

När behövs tillstånd för transport av avfall

Vid transport av avfall från ett land till ett annat behövs i regel ett tillstånd för avfallstransport. Ett undantag till denna regel är till exempel transport av icke-farligt, så kallat grönt avfall för återvinning inom OECD.
Den som exporterar avfall har skyldighet att ta reda på om det för exporten av avfallet behövs tillstånd beviljat av myndigheterna för avfallstransport. Om man exporterar avfall utan tillstånd kan det vara fråga om en olaglig transport vilket kan leda till att aktören straffas i enlighet med avfallslagen.

Information om Finlands internationella transporter av avfall

Tillstånd för avfallstransport är i regel giltiga under ett års tid. Årligen beviljas cirka 200 sådana tillstånd. År 2020 genomfördes circa13 000 enskilda avfallstransporter som beviljats tillstånd.

Nationell rapport enligt avfallstransportförordningen artikel 51.2 om inspektioner och illegala avfallstransporter, rapporteringsår 2020.

Myndighet i Finland

I Finland är den myndighet som ansvarar för övervakningen av internationell avfallstransport Finlands miljöcentral SYKE. Till myndighetens uppgifter hör bland annat att behandla och fatta beslut om tillstånd för avfallstransport, att inspektera avfallstransporter i samarbete med bland annat tullen, polisen och regionala myndigheter, att ge utbildning och råd i frågor som berör internationella transporter av avfall samt att fungera som EU:s kontaktenhet i avfallstransportärenden. Du kan vända dig till kontaktpersonerna för avfallstransporter vid Finlands miljöcentral om du har frågor gällande internationell transport av avfall.

satama.jpg

                       Bild: Hannele Nikander

Publicerad 04-09-2013 kl. 10.06, uppdaterad 08-03-2023 kl. 13.42