Import, export och återexport, och lagring av brasiljeträ

Brasiljeträ är en tillståndspliktig art enligt B-bilagan

Brasiljeträdarten har fått ett nytt vetenskapligt namn Paubrasilia echinata. Förra namnet var Caesalpinia echinata.

Handeln med brasiljeträ (på engelska Pernambuco, red brazilwood; på svenska fernambuk, pernambuco, brasiljeträ; på portugisiska brasileto) har varit reglerad sedan 13.9.2007 enligt beslut av det 14 partssammanträdet enligt CITES-konventionen.

Import och återexport av brasiljeträ samt de nya CITES-begränsningarna och bestämmelserna

Arten är införd i bilaga II till CITES-konventionen, vilket globalt betyder att försändelsen måste ha CITES-exporttillstånd beviljat av exportlandet. Vid import till EU i kommersiellt syfte måste försändelsen dessutom ha CITES-importtillsånd beviljat av importlandet. I EU trädde denna bestämmelse i kraft 25.2.2008. Efter detta måste brasiljeträets ursprung på begäran verifieras även i den interna handeln och trafiken inom EU.

Inventering av brasiljeträlager

I flera länder, där det finns mycket trä i lager, inventeras och registreras lagren enligt situationen 13.9.2007 (lager innan konventionen trädde i kraft, dvs. det s.k. pre-convention stock).

I Finland finns ingen lagstiftning som kräver en dylik registrering. Finlands miljöcentral, som är Finlands CITES-tillståndsmyndighet, är dock redo att ta emot och diarieföra uppgifter om inventerade brasiljeträlager. I fortsättningen kommer Finlands miljöcentral att kräva en utredning om trävarans ursprung i samband med varje ansökan om reexportintyg, varvid redan diarieförda inventeringsuppgifter fungerar som referensmaterial.

Färdiga produkter av brasiljeträ omfattas inte av regleringen

Regleringen gäller stockträd, sågvaror och faner/plywood samt material till stråkar för stråkinstrument.

Förfaranden som gäller import och reexport av trävirke

Vid import av brasiljeträ från länder utanför EU, måste försändelsen ha CITES-exporttillstånd beviljat av exportlandet och CITES-importtillstånd beviljat av Finlands miljöcentral.

Vid export av brasiljeträ från Finland till länder utanför EU, måste försändelsen ha ett CITES-återexporttillstånd beviljat av Finlands miljöcentral.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 15-09-2013 kl. 18.47, uppdaterad 27-11-2020 kl. 15.09