Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019

AKtUellt

Det antogs nya regleringar av CITES-trädarterna som antogs vid CITES-partsmötet (COP 18), men trädde i kraft först 28.8.2020. Se nedan: Nya regleringar rörande CITES-trädarter, som trädde i kraft 2020.

Ändringarna i CITES-listningen rörande trädarterna tagna vid 18. CITES-partsmötet trädde i kraft i EU 14.12.2019 .

Vid CITES-partsmötet (COP 18) upptogs några nya trädarter med vilka det bedrivs internationell handel. Även för dem krävs CITES-tillstånd i fortsättningen.Tillstånd krävs vid import till EU från land utanför EU och vid export från EU till land utanför EU. För arterna regleras även handeln inom EU i fortsättningen. Den nya regleringen omfattar främst obehandlat virke samt färdiga produkter.

Regleringen av handeln med färdiga produkter av sk. rosenträdarter (Dalbergia och Guibourtia) från 2017 lättas eller upphör. Detta medför att särskilt musikinstrument, men i vissa fall också andra smärre trädprodukter av dessa arter inte längre behövs CITES-tillstånd.

Ändringarna av CITES-listningarna trädde i kraft 26.11.2019. Motsvarande ändringar i EU lagstifningen kommer att trädde i kraft 14.12.2019.

CITES-tillståndsmyndigheten i Finland är Finlands miljöcentral SYKE.

Nya regleringar rörande CITES-trädararter, som trädde i kraft 2020

Ett år efter COP 18 -beslutet trädde följande förändringar i kraft .

I CITES-bilaga II har upptagits alla Cedrela-arter från det Neotropiska området. Cedrela-arterna tillhör artgruppen mahogny (Meliaceae). Regleringen omfattar timmer, virke, faner och plywood.

Samtidigt avlägsnades från bilaga III följande Cedrela-arter. Cedrela fissilis (Bolivia , Brasilia), Cedrela lilloi (Bolivia, Brasilia) och Cedrela odorata (Brasilia och Bolivia samt Kolumbien, Guatemala och Peru). Regleringen omfattade timmer, virke och faner.

Nya CITES-trädarter

Följande nya trädarter är upptagna i CITES konventionens artlista bilaga II och motsvarande EU:s artlista bilaga B:

  • mukulapadauk Pterocarpus tinctorius (omfattar bara timmer, sågade trävaror, plywood och fanér)
  • cypressarten Mulanje cedar Widdringtonia whytei
  • alla arter av Cedrela spp., (mahognyfamiljen) (regleringen av Cedrela-trädarter träder i kraft 28.8.2020)

Nya regleringar gäller för vissa rosenträdarter(Dalbergia spp.) och alla bubinga-arter (Guibourtia spp.)

Alla arter av rosenträdarter (Dalbergia spp. förutom Dalbergia nigra (riojakaranda)) ochtre bubinga-arter (Guibourtia spp.) är upptagna i CITES-bilaga II och EU:s bilaga B. Men CITES-regleringen har ändrats så att den inte längre omfattar färdiga musikinstrument, delar av musikinstrument och tillbehör till musikinstrument för vilka det inte längre krävs CITES-tillstånd.

För riopalisander eller riojakaranda (Dalbergia nigra) är det ingen förändring, den kvarstår i bilaga I/A. För all kommersiell verksamhet med arten krävs tillstånd. För Dalbergia cochinchinensis och Dalbergia-arterna från Mexiko, som är kvar i bilaga II/B krävs CITES-import och -exporttilstånd som tidigare.

Övriga ändringar i regleringen som berör trädarter

För timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och bearbetat virke av afromosia (Pericopsis elata) måste man i fortsätttning ha tillstånd. För brasilienkesalpina används ett nytt artnamn Paubrasilia echinata. (Det tidigare namnet varCaesalpinia echinata).

Vad berörs av CITES-regleringen

Vanligen omfattar regleringen hela arten när den är upptagen i listan över CITES-arter. Regleringen omfattar både levande och döda djur och växter samt alla delar och produkterna av dem eller produkter som innehåller arter eller delar av arterna. Detta gäller t.ex. för trädarten Pterocarpus erinaceus. För många växtarter som omfattas av regleringen är bara vissa delar eller produkter reglerade, som t.ex. för cedrela och bubinga.

För import och export över EU:s yttre gräns krävs alltid CITES-tillstånd

Innan transport över EU:s yttre gränser måste man ha skaffat giltiga CITES-tillstånd som uppvisas vid tullen för tullbehandling. Tillstånd krävs även för icke kommmersiell transport av varor över EU:s yttre gränser omfattande även personlig egendom om inte annat har uppgivits i EU:s reglering. Vid utförsel från EU krävs CITES-exporttillstånd och vid import till EU CITES-importtillstånd. CITES-tillstånden gäller vanligen endast för en sändning. Importillståndet är i kraft i högst 12 månader och exporttillståndet 6 månader. Tillstånden kan i regel inte utfärdas i efterskott. 

CITES-tillstånd kan utfärdas bara till trä eller trädvaror vars lagliga ursprung kan bevisas. Utfärdandet av CITES-importtillståndet baseras på bl.a. uppgifterna som har angivits i CITES-exporttillståndet som har utfärdats av exportlandets tillståndsmyndighet. Tillståndsmyndigheten måste även beakta möjliga importförbud samt utlåtandena från EU:s CITES vetenskapliga myndighet. Det sistnämnda kan omfatta en specifik sändning eller bara importen av en trädart från ett visst land.

Vid handel inom EU skall CITES-trädartens lagliga ursprung bevisas

Trots att det inte krävs tillstånd från tillståndsmyndigheten för handeln med bilaga II/B-arter, till skillnad från bilaga A-arter så måste den som handlar med trädarter upptagna i bilaga B kunna bevisa arternas lagliga ursprung. Om arternas lagliga ursprung inte kan bevisas är det inte tillåtet, att bedriva handel med dem.

För att kunna utfärda ett CITES-exporttillstånd som krävs vid export av bilaga B CITES-trädarter ut från EU måste arternas lagliga ursprung bevisas. Trädartens lagliga ursprung kan bevisas genom att bestyrka med vilket CITES-tillstånd det importerades till Finland (EU) eller att trädet är från ett lagligt trädvarulager vars lagliga ursprung har fastställts.

När gäller den nya CITES-regleringen

Utförda ändringarna i CITES-konventionens artlista gäller från 26.11.2019 förutom för Cedrela spp. som träder i kraft först 28.8.2020. EU-lagstifningens ändringar trädde i kraft 14.12.2019 och samtidigt publicerades den nya artförordningen.

Från och med 14.12.2019 krävs det för CITES-arterna upptagna i bilaga II/B CITES-exporttillstånd samt CITES-importtillstånd vid införsel till EU. Vid export från Finland krävs giltligt CITES-exporttillstånd utfärdat av CITES-tillståndsmyndigheten. Sändningar som saknas erforderliga giltliga tillstånd kan tas i beslag av tullen i Finland eller i annat land.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Publicerad 09-12-2019 kl. 13.27, uppdaterad 27-11-2020 kl. 15.05
Ämne: