CITES-specialtillstånd för upprepade gränsöverskridanden

Utöver de sedvanliga CITES-tillstånden finns det också specialtillstånd, som möjliggör flera gränsöverskridande förflyttningar med samma tillstånd.

Det finns fyra olika specialtillstånd för upprepade gränsöverskridanden: 1. intyg för personlig egendom, 2. intyg för musikinstrument, 3. intyg för mobil utställning och 4. intyg för provsamling.

Villkor för utfärdande av ett specialtillstånd:

  • Djuret, växten eller annat CITES-exemplar ingår i någon av CITES-konventionens bilagor.
  • Det har förvärvats på lagligt sätt.
  • Tillståndsökanden är bevisligen djurets lagliga ägare.
  • Individen har fötts och uppvuxit i fångenskap eller den har förvärvats innan arten upptogs i artbilagorna till rådets förordning (EG) nr 338/97.
  • Djuret skall ha en permanent och unik märkning i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (med ändringar).
  • Individen får inte säljas under tillståndets giltighetstid.

Specialtillstånden utfärdas av CITES-myndigheten i det land där sökanden är stadigvarande bosatt eller varifrån utställningen eller provsamlingen härrör. När man vill importera en individ eller utställning som härrör sig från länder utanför EU (s.k. tredjeländer) till EU, utfärdas tillståndet av CITES-myndigheten i den medlemsstat som är första destination. Specialtillståndet utfärdas då utgående från den motsvarande handlingen från tredjelandet i fråga.

Med CITES specialtillstånden måste man ha tillägsblad eller ATA-carnet

Intyg för personlig egendom, intyg för musikinstrument och intyg för mobil utställning skall även ha ett tilläggsblad som bilaga. Till intyg för provsamling skall alltid ingå även en giltig ATA-carnet som bilaga. Tullen skall göra nödvändiga anteckningar i tillstånden och bilagorna när man överträder en internationell gräns.

1. Intyg för personlig egendom

Ett intyg för personlig egendom (”sällskapsdjurstillstånd”) möjliggör mer än en import, export eller återexport med samma intyg. Intyget är giltigt i högst 3 år. Intyget är exemplarspecifikt, så varje djur skall ha ett eget intyg. Som bilaga till intyget om personlig egendom ingår alltid ett s.k. tilläggsblad, i vilket tullen gör markeringar vid varje gränsöverskridning. Ett intyg för personlig egendom är inte giltigt om tullens nödvändiga markeringar saknas i tilläggsbladet. Djuret skall returneras till avgångslandet innan intygets giltighet har löpt ut.

Eftersom intyget för personlig egendom är personligt kan man inte överföra det till en ny ägare. Om djuret säljs, dör eller försvinner ska intyget återlämnas till den tillståndsmyndighet som utfärdat det. Endast den myndighet som utfärdat intyget kan ersätta det försvunna, förstörda eller stulna intyget. När intyget inte längre är giltigt, exempelvis om uppgifterna har förändrats, skall det återlämnas till den myndighet som utfärdat intyget.

Om djuret får ungar skall man enligt behov ansöka om egna intyg eller tillstånd för ungarna i den medlemsstat där de föddes.

2. CITES intyg för musikinstrument

Tidigare krävdes CITES import-, exporttillstånd eller återexportintyg vid resor till länder utanför EU. För att underlätta resandet med musikinstrument som innehåller delar av CITES arter beslöt man att ta i bruk ett speciellt CITES intyg för musikinstrument. Man beslöt om intyget för musikinstrument internationellt 2013, och intyget togs i bruk i EU 5.2.2015.

Med CITES intyget för musikinstrument kan man resa med instrumentet över internationella gränser upprepade gånger under 3 år. Icke kommersiell användning innebär bl.a. personlig användning, uppträdande, produktion (musik), musiksändningar, undervisning, utställning eller tävling.

Instrumentet som har ett CITES intyg för musikinstrument får inte säljas och äganderätten kan inte överföras om man inte är i landet där tillståndet beviljades. Innan tillståndets giltighet slutar skall instrumentet och tillståndet återföras till ursprungslandet. Det ogiltiga intyget skall alltid omedelbart återsändas till den utfärdande myndigheten.

Ytterligare information (på finska) om intyget för musikinstrumet: Soitintodistus - SYKEn infokirje

3. Intyg för mobil utställning

Med mobil utställning avses en provsamling, en resande cirkus, ett menageri eller en växtutställning som förevisas för publik i kommersiellt syfte.

Med intyg för mobil utställning är det tillåtet att importera och exportera CITES-exemplar djur som har vuxit upp i fångenskap eller växter som förökats artificiellt samt individ som har anskaffats före arten upptog i CITES-konventionen. Intyget kan omfatta döda eller levande djur eller växter och delar av eller produkter tillverkade av dessa.

Ett levande djur skall ha en permanent och unik märkning så att det går att identifiera. För levande djur beviljas endast exemplarspecifika intyg för mobil utställning. Inom EU kan intyget användas för utställande av CITES-exemplar (bilaga A) för allmänheten även i kommersiellt syfte (ersätter då det s.k. EU-intyget).

Intyget möjliggör flera gränsöverskridande förflyttningar under intygets giltighetstid, som är högst tre år. Alla de exemplar som intyget omfattar ska återsändas till ursprungslandet innan intyget löper ut.

4. Intyg för provsamling

Med provsamling avses en samling lagligt förvärvade döda exemplar, inbegripet delar och produkter av sådana, som omfattas av CITES-bestämmelserna och transporteras över gränser för presentationsändamål.

CITES-myndigheter i EU:s medlemsstater kan bevilja ett intyg för provsamling förutsatt att samlingen i fråga omfattas av en giltig ATA-carnet.

Intyget berättigar en att förflytta provsamlingen mellan olika länder både inom och utanför EU, samt till att ställa ut exemplar av arter i bilaga A i kommersiellt syfte inom EU. Rutten antecknas i intyget. Intyget är giltigt i högst 6 månader från utfärdandet och högst den tid som ATA-carneten är giltig.

Om provsamlingen härrör från ett land utanför EU skall man ansöka om ett intyg för provsamling från avgångslandet och därtill ett motsvarande intyg för provsamling från tillståndsmyndigheten i den medlemsstat i EU som är första destination.

Ett föråldrat intyg för provsamling skall återlämnas till avgångslandet

Provsamlingen i sin helhet och alla originalhandlingar skall återlämnas till avgångslandet före intygets sista giltighetsdag. De exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område. Ett intyg för provsamling kan inte överlåtas. Om exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling dör, blir stulna, förstörs eller förloras, skall den utfärdande administrativa myndigheten och den administrativa myndigheten i det land där händelsen inträffade underrättas omedelbart.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi eller tfn 0295 251 000 (växeln) eller fax 09 5490 2791.

information om specialtillstånden

Publicerad 18-06-2013 kl. 17.25, uppdaterad 04-02-2021 kl. 10.25