Anvisningar för sökning av CITES-tillstånd och EU-intyg

I EU:s CITES-förordning regleras importen, exporten och återexporten samt handeln och förflyttning mellan medlemsländerna inom EU

Rådets CITES-förordning (EG) nr 338/97, som trädde i kraft den 1. juni 1997, är mer omfattande än CITES-konventionen. Förordningen gäller för import, export och återexport mellan EU-länder och länder utanför EU samt för handel och förflyttning mellan och inom medlemsländerna.

För import till EU och export till land utanför EU av exemplar (dvs. döda och levande djur eller växter, delar av eller produkter tillverkade av dem) som uppräknas i CITES-förordningens artbilagor A och B krävs alltid ett giltigt tillstånd eller intyg. För arterna i bilagorna C och D krävs i vissa fall tillstånd och/eller att man gör en importanmälan. För kommersiellt bruk av arter i bilaga A samt för förflyttning av levande djur krävs inom EU ett EU-intyg. Tillståndsmyndighet i Finland är Finlands miljöcentral (SYKE).

Import av exemplar i bilaga A eller B till EU

När du importerar ett exemplar som ingår i bilaga A eller B till EU från ett land utanför EU behöver du både ett import- och exporttillstånd.

 1. Ansök om exporttillstånd från CITES-myndigheten i avgångslandet (se kontaktuppgifter till höger) eller be att få av försäljaren en kopia av ett redan beviljat exportintyg.
 2. Ansök om importtillstånd från Finlands miljöcentral. Bifoga till ansökan om importtillstånd en kopia av det exporttillstånd som beviljats av avgångslandet och övriga nödvändiga bilagor. Importtillståndet är transaktionsspecifikt, men det kan gälla för flera arter och exemplar.
 3. Om arten ingår i CITES-konventionens bilaga I skall du söka tillstånden i omvänd ordning. Först skall man ha alltså ett tillstånd från Finlands miljöcentral att importera exemplaret i fråga och först efter det kan man ansöka om exporttillstånd från avgångslandet.

För exemplar av artificiellt förökade växtarter som ingår i artbilaga B kan man använda ett sundhetscertifikat som exporttillstånd från länder som meddelat CITES-sekretariatet om detta förfarande.

För införsel och utförsel av personliga tillhörigheter (inte levande djur och växter) tillämpas mindre stränga bestämmelser. 

Export (återexport) av exemplar i bilaga A eller B till ett land utanför EU

När du exporterar ett exemplar som ingår i bilaga A eller B till ett land utanför EU:

 1. Ansök om exporttillstånd eller återexportintyg från Finlands miljöcentral. Bifoga till ansökan en kopia av djurets stambok, födelseintyg eller tidigare CITES-importtillstånd, EU-intyg eller annat intyg av vilket framgår djurets, växtens eller varans lagliga ursprung.
 2. Kontrollera med destinationslandets CITES-myndighet (se kontaktuppgifter till höger) om det behövs ett CITES-importtillstånd.
 3. Om arten ingår i CITES-konventionens bilaga I skall du söka tillstånden i omvänd ordning. Först skall man alltså ha ett tillstånd från destinationslandet att importera exemplaret i fråga och först efter det kan man ansöka om exporttillstånd från Finlands miljöcentral.

CITES-specialtillstånd

I stället för sedvanliga CITES-tillstånd kan man ansöka om specialtillstånd med vilka man kan ta sig över EU:s yttre gränser flera gångar med samma tillstånd. Specialtillstånden består av intyg för personlig egendom (sällskapsdjur), Intyg för musikinstrument, intyg för mobil utställning och intyg för provsamling. Dessa intyg är bra exempelvis för personer som ofta reser med ett sällskapsdjur, musiker, djur- och växtutställningar och för personer som förevisar ett företags produkter i olika länder.

Intyg för personlig egendom, intyg för musikinstrument och intyg för provsamling söks med den vanliga CITES-ansökningsblanketten för import, export och återexport i vilken man kryssar för punkten "Övrigt" och antecknar vilket intyg man ansöker om.

För att erhålla ett intyg för en mobil utställning, fyll i ansökningsblanketten för mobil utställning.

Till CITES-specialtillstånden skall alltid tilläggsbladet medtas eftersom det skall stämplas i tullen varje gång man reser över EU:s yttre gränser och när man reser mellan olika land utanför EU.

Import av exemplar i bilaga C eller D till EU

När du importerar ett exemplar som ingår i bilaga C eller D till EU från ett land utanför EU:

 1. Fyll i en CITES-exportanmälan och visa upp den i tullen när du för in exemplaret till Finland. Tullen stämplar bägge exemplaren av blanketten och returnerar kundens exemplar till dig (importören) och skickar originalexemplaret till Finlands miljöcentral.
 2. När du importerar ett exemplar som ingår i bilaga C skall du dessutom visa upp i finska tullen ett av avgångslandet beviljat exporttillstånd eller ursprungsintyg. Noggrannare information om sökning av ursprungsintyg och exporttillstånd i avgångslandet får du från i fråga varande lands myndigheter (kontaktuppgifter till höger).
 3. Om du importerar ett exemplar av en art som ingår i bilaga C eller D för personliga ändamål i ditt eget bagage eller flyttlass behövs inga tillstånd. Undantaget gäller inte för levande exemplar.

För exemplar av artificiellt förökade växtarter som ingår i artbilaga C kan man använda ett sundhetscertifikat som exporttillstånd från länder som meddelat CITES-sekretariatet om detta förfarande.

Export (och återexport) av exemplar i bilaga C eller D till ett land utanför EU

När du exporterar ett exemplar som ingår i bilaga C eller D till ett land utanför EU:

 1. För export av exemplar i bilaga C som exportören har med sig för icke-kommersiella ändamål, och som är del av personliga tillhörigheter i bagaget eller hushållsföremål i flyttlasset (gäller inte för levande djur och växter i bilaga C, för vilka det krävs tillstånd) krävs inte CITES-tillstånd, -intyg eller -anmälan.
 2. Övrig export av exemplar i bilaga C: Ansök om exporttillstånd eller återexportintyg från Finlands miljöcentral. Till ansökan skall bifogas en kopia av djurets stambok, födelseintyg eller tidigare CITES-exporttillstånd, EU-intyg eller annat intyg av vilket framgår djurets, växtens eller varans lagliga ursprung.
 3. Kontrollera med destinationslandets myndigheter om det för importen krävs handlingar beviljade av dem (kontaktuppgifter till höger).
 4. För export eller återexport av exemplar i bilaga D krävs inga CITES-handlingar.

Tillåtna gränsövergångsställen och tullförfarandet

EU-intyg används inom EU

För EU-intern handel (mellan och inom medlemsländerna) med arter som ingår i bilaga A fordras EU-intyg, som utgör ett undantagslov för kommersiell aktivitet (t.ex. att köpa, att försälja, att saluföra, att erbjuda sig att köpa, att för kommersiella ändamål förevisa för allmänheten). Ifall exemplaret härrör sej från naturen behövs även för förflyttning av ett levande exemplar av en art som ingår i bilaga A ett EU-intyg fastän det vore fråga om icke-kommersiell aktivitet.

När man ansöker om EU-intyg skall man bifoga i ansökan en handling som visar att arten har förvärvats lagligt och har lagligt ursprung eller ge en annan utredning, av vilken framgår det lagliga ursprunget hos djuret, växten eller produkten tillverkad av en växt eller ett djur i bilaga A.

Ett EU-intyg är i allmänhet transaktionsspecifikt, vilket betyder att man behöver ett nytt intyg för varje nytt köp eller ny förflyttning. I vissa fall utfärdas dock ett s.k. individspecifikt EU-intyg. Oftast beviljas ett individspecifikt EU-intyg för levande djur om vissa villkor uppfylls och djuret har en permanent märkning.

Ansökningsblanketter och inlämning av ansökan

Tillståndsansökan bör ifyllas noggrant och undertecknas. Originalet av den undertecknade ansökan med bilagor skickas till: Finlands miljöcentral SYKE, CITES-ärenden, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 21.39, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.41