Gå till innehållet

Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta

AKTUELLT

CORONA-INFO

Coronavirus COVID-19 -epidemin har medfört att vi på CITES-kontoret distansarbetar. Som tidigare mottager och behandlar vi ansökningar och e-post och svarar i telefon. De exceptionella förhållandena kan medföra vissa fördröjningar i tillståndsberedningen.

 

BREXIT-INFO

Storbritannien och brexit – följderna för CITES-listade djur och växter

CITES-reglerna ändras fr.o.m. 1.1.2021, varefter Storbritannien behandlas som övriga länder utanför EU.

För att skicka eller bära med sig CITES-exemplar mellan Finland och Storbritannien krävs det både CITES-export- och importtillstånd efter årsskiftet. Nord-Irland kommer dock sannolikt att omfattas av ett annorlunda regelverk, som beror på förhandlingsresultatet mellan EU och Storbritannien. Vad som kommer att gälla för de CITES-intyg (EU-intyg) som Storbritannien har utfärdat är ännu oklart. Storbritannien hanteras som ett EU-land till slutet av år 2020.

Länkar/EU

Länkar/UK

   

CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) hör till de mest omfattande internationella miljöskyddsavtalen i världen. Den reglerar handeln med ca 30 000 hotade växt- och djurarter, delar av dessa samt produkter som har tillverkats av dessa (så kallade exemplar).

Bestämmelserna gäller inte endast för från naturen tagna individer utan också för individer som har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats på artificiell väg.

CITES-konventionen trädde i kraft år 1975 och har undertecknats av 183 länder. I Finland trädde konventionen i kraft år 1976.

Varför behövs CITES-konventionen och hur fungerar den

Syftet med CITES-konventionen är att skydda vilda växter och djur genom att övervaka handeln med dem. I konventionen har upptagits arter som har blivit hotade eller som riskerar att bli hotade till följd av internationell handel med dem.

Handeln övervakas huvudsakligen med hjälp av olika slags import- och exportbegränsningar beroende på hur hotad arten i fråga är och hur väl dess bestånd klarar av att användas. I praktiken övervakas handeln med skriftliga tillstånd som ländernas miljömyndigheter beviljar och som skall uppvisas i tullen.

CITES-konventionen har verkställts i EU-länderna genom EU:s egen CITES-lagstiftning. EU-lagstiftningen reglerar utöver den handel som överskrider EU:s gränser också den interna handeln av hotade arter i EU. Utanför EU har varje part till konventionen verkställt konventionen i sin egen lagstiftning. Vid import, export och handel med djur och växter skall man alltid följa både import- och exportlandets CITES-bestämmelser samt övrig lagstiftning.

När behövs ett CITES-tillstånd

I den handel som omfattas av CITES-bestämmelserna rör sig bl.a. exotiska sällskapsdjur, prydnadsväxter, souvenirer, läderprodukter, kosmetika, läkemedel och livsmedel. Bestämmelserna gäller inte endast för företag som har att göra med arter och produkter som omfattas av konventionen utan också för privatpersoner (t.ex. ägare till sällskapsdjur, personer som idkar handel på internet, jägare och turister).

På sidan CITES-tillståndsförfarandet beskrivs tillståndsförfarandet steg för steg, och till en början utreds om man över huvudtaget behöver ett tillstånd. På sidan CITES-bilagor och artsöktjänst finns artlistorna över de växter och djur som omfattas av CITES-bestämmelserna.

Vi rekommenderar att de som transporterar eller idkar handel med djur och djurprodukter dessutom bekantar sig med sidan Djur och CITES och de som transporterar och idkar handel med växter med sidan Växter och CITES. Om man är intresserad om naturläkemedel bör man läsa igenom sidan Läkemedelspreparat, naturläkemedel och CITES. För resande har information om CITES-arter insamlats på sidan Anvisningar för resande.

Inlämning av tillståndsansökan

För att vi skall kunna bevilja tillstånden för import och export måste sökanden alltid skicka originalet av en ifyllld och undertecknad ansökan till Finlands miljöcentral (SYKE), Centrum för biodiversitet/CITES-ärenden, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors. 

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@miljo.fi eller tfn 0295 251 000 (växeln), fax 09 5490 2791.

Publicerad 9.8.2013 kl. 12.48, uppdaterad 15.10.2020 kl. 9.41