Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

På ett visst markområde eller istäckt vattenområde kan användningen av motordrivna fordon förbjudas eller begränsas. Ett förbud eller en begränsning kan föreskrivas om användningen av ett motorfordon i terräng eller på en led för snöskoteråkning orsakar olägenheter för naturen eller den övriga miljön, naturanäringarna, den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt eller enskilt intresse.

Ansökningsprocessen

Vem kan ansöka om ett förbud eller en begränsning?

En föreskrift om ett förbud eller en begränsning kan läggas fram av en kommun eller kommunmedlem, ett renbeteslag eller en myndighet, ett samfund eller en markägare som berörs av ärendet.

Vem fattar beslut i ärendet?

Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) beslutar om regionala förbud och begränsningar.

Hur ansöker man om ett förbud eller en begränsning?

En skriftlig ansökan om ett förbud eller en begränsning ska lämnas in till den ELY-central inom vars område ett förbud eller en begränsning söks.

Kungörelse, anmärkning och beslut om ett förslag till förbud eller begränsning

NTM-centralen informerar om ett förslag till förbud eller begränsning genom en kungörelse på kommunens officiella anslagstavla. Publiceringen av kungörelsen meddelas dessutom i minst en dagstidning som utkommer på orten. De som eventuellt berörs av ärendet kan framföra skriftliga anmärkningar i ärendet till NTM-centralen.

I ärendet tas ett beslut efter att en tillräcklig utredning av detta har gjorts. Information om beslutet ges genom en kungörelse på ovan nämnda sätt. Beslutet sänds för kännedom till den som lagt fram förslaget, den behöriga kommunen, markägaren eller -innehavaren samt de behöriga myndigheterna i god tid innan förbudet eller begränsningen träder i kraft.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet söks hos förvaltningsdomstolen.

Expeditonsavgift

En expeditionsavgift tas ut för både ett positivt och ett negativt beslut. Avgifterna fastställs årligen. Priset på ett beslut från en NTM-central bestäms i enlighet med statsrådets avgiftsförordning.

Ansökan om specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen

Specialtillstånd i enlighet med terrängtrafiklagen för rörelse i terräng med motordrivet fordon kan på ansökan beviljas den vars rörelseförmåga på grund av ålder, skada eller sjukdom är begränsad. Läs mer:

Tillstånd till tävlingar och övningar med motorfordon i terräng

För återkommande eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng ska tillstånd från den kommunala miljöskyddsmyndigheten sökas. Med återkommande evenemang avses tävlingar eller övningar som ordnas oftare än en gång under samma sommar. Med återkommande avses också evenemang som ordnas regelbundet varje år.

Även för organiseringen av ett enskilt evenemang ska motsvarande tillstånd sökas hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten, om evenemanget kan orsaka betydande olägenheter för naturen, den övriga miljön, bosättningen, den allmänna rekreationsanvändningen, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Tillstånd behövs dock inte för ett område som har beviljats det miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen.

Förutsättningar för beviljande av tillståndet

Förutsättningen för att ett tävlings- eller övningstillstånd ska beviljas är att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav. Tillståndet kan beviljas om verksamheten inte orsakar orimliga olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket, bosättningen, den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt intresse. En ytterligare förutsättning för beviljandet är att ett skriftligt tillstånd för att ordna verksamheten har inhämtats från ägaren eller innehavaren av området.

Sökande av ändring

Ändring i beslutet från den kommunala miljöskyddsmyndigheten söks hos förvaltningsdomstolen.

Regional information, välj NTM-centralen

Publicerad 25-09-2013 kl. 14.24, uppdaterad 07-08-2019 kl. 11.18
Utgivare: