Hamn

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten (9 kapitlet 5 §) ska den som upprätthåller en hamn göra upp en avfallshanteringsplan för hantering av avfall som härstammar från fartyg, dvs. fartygsgenererat avfall.

Mottagningen, insamlingen, lagringen, hanteringen och återvinningen av fartygsgenererat avfall samt övrig avfallshantering ska planeras med beaktande av hamnens storlek och art samt de typer av fartyg som anlöper hamnen. Avfallshanteringsplanen ska dessutom beskriva belopp och beräkningsgrunder för de avgifter som tas ut hos fartygen samt de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid avfallshanteringen av avfall från fartyg.

Hamnar som inte behöver miljötillstånd för sin verksamhet bör anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation. I fråga om miljötillståndspliktiga hamnar läggs avfallshanteringsplanen fram som en del av miljötillståndsansökan.

Anmälningar om ny hamnverksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Anmälan ska omfatta en avfallshanteringsplan.

Avfallshanteringsplanen ska uppdateras och läggas fram för bedömning och godkännande för den behöriga myndigheten med högst fem års mellanrum. Dessutom ska avfallsplanen uppdateras och läggas fram för bedömning och godkännande för den behöriga myndigheten om det sker en betydande förändring i hamnens verksamhet eller i kvaliteten, kvantiteten eller hanteringen av det avfall som avlämnas i hamnen.

Anmälan om hamnen till datasystemet för miljövårdsinformation görs på det formulär som inklusive anvisningar finns under länkarna här under.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska läggas fram för den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde hamnen är belägen. Avfallshanteringsplanen för en småbåtshamn och en sådan fiskehamn där den årliga lossade fångsten understiger 20 000 kilogram ska dock läggas fram för bedömning och godkännande hos miljövårdsmyndigheten i den kommun där hamnen är belägen.

Anmälningsblankett och instruktioner

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.38, uppdaterad 13-09-2022 kl. 16.08