Exceptionella situationer

Om det i tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet, på grund av en olycka eller oförutsedd produktionsstörning eller av någon annan därmed jämförbar oväntad exceptionell orsak som inte beror på verksamheten eller vid rivning av en konstruktion eller anordning uppstår utsläpp eller avfall på så sätt att det uppstår

  • en situation på grund av vilken miljötillståndet eller kraven i en statsrådsförordning som gäller verksamheten inte kan iakttas eller
  • en situation som kan medföra direkt och uppenbar risk för förorening av miljön eller
  • en situation som på grund av avfallets mängd eller beskaffenhet föranleder avfallshanteringsåtgärder som avviker från det normala,

ska den som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta tillsynssmyndigheten. Anmälan ska lämnas in till den statliga tillsynsmyndigheten (NTM-centralen) om miljötillstånd för verksamheten beviljas av den statliga miljötillståndsmyndigheten och annars till kommunens miljövårdsmyndighet. Den som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren ska utan dröjsmål efter anmälan lämna in en plan till myndigheten enligt vilken utsläpp och avfall från verksamheten och förorening av miljön på grund av dem kan begränsas under den exceptionella situationen (MSL 123 §).

Om det i verksamhet som inte är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig uppstår en exceptionell situation, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten underrättas om saken (MSL 120 §).

För anmälan om exceptionella situationer finns det inte någon särskild blankett.

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.38, uppdaterad 10-04-2019 kl. 11.28