Behandlingsavgift för anmälningar

Regionförvaltningsverken (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och kommunerna tar ut avgifter för behandlingen av anmälningsärenden. Avgiften tas ut av den som gör en anmälan.

Någon avgift tas inte ut av den som avger utlåtande, framställer anmärkningar eller framför åsikter.

Någon avgift tas inte i allmänhet heller ut för behandling av ett förvaltningstvångsärende som har anhängiggjorts av en part som orsakats olägenhet.

För beslut av de kommunala miljöskyddsmyndigheterna tas en avgift ut i enlighet med den taxa som har godkänts av kommunen.

Publicerad 29-08-2013 kl. 9.57, uppdaterad 24-01-2022 kl. 15.43