Anmälningar inom naturvården

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Anmälningsskyldighet i fråga om åtgärder som betydligt försämrar ett Natura 2000-område

Det är förbjudet att i betydande grad försämra de naturvärden som utgör grunden för skydd av ett område som hör till nätverket Natura 2000. Dessa naturvärden är antingen vissa arter och deras livsmiljöer eller naturtyper. Därför ska de åtgärder som vidtas inom ett Natura 2000-område eller i dess närhet anmälas till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), om åtgärderna kan orsaka sådan försämring inom Natura 2000-området som är förbjuden enligt lag.

Anmälan behöver inte göras om åtgärden förutsätter myndighetsbeslut eller myndighetstillstånd, eller om åtgärden måste anmälas med stöd av annan lagstiftning.

Syftet med anmälan är att NTM-centralen vid behov ska kunna se till att den som ansvarar för åtgärden genomför den på ett sätt som inte skadar naturvärdena. Om den planerade åtgärden har sådana följdverkningar som förbjuds i lag, ska NTM-centralen överväga i vilken utsträckning den bör begränsas, och vid behov fatta ett beslut i frågan.

Skriftlig anmälan

Anmälan ska lämnas in skriftligt till NTM-centralen senast 30 dagar innan åtgärden vidtas. Efter att tidsfristen gått ut får åtgärden vidtas, förutsatt att NTM-centralen inte meddelat beslut om att den bör begränsas.

Anmälan bör innehålla kontakt- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter om själva åtgärden, tidpunkten, genomförandet och följdverkningarna. Anmälan ska helst fyllas i på blanketten nedan och sändas in till NTM-centralens registratur per e-post eller post. Anmälan kan också göras på en elektronisk blankett på webbtjänsten.

Närmare anvisningar om anmälningsskyldigheten samt blankett för anmälan:

Publicerad 29-01-2015 kl. 13.18, uppdaterad 11-12-2020 kl. 9.09
Utgivare: