Rapportera dina naturobservationer

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

SYKE och miljöministeriet uppmuntrar medborgarna att rapportera sina naturobservationer till experter. Genom att rapportera dina iakttagelser bidrar du till uppföljningen av tillståndet i naturen och i Östersjön samt åtgärdsinriktningen och rapporteringen. Många andra organisationer samlar också data om naturobservationer.

Observationer på Östersjön

Du kan bidra till forskningen av tillståndet i Östersjön genom att rapportera dina egna observationer till myndigheter och forskare. SYKE sammanställer observationer av blågröna alger, blåstång, maneter, tumlare och främmande arter i Östersjön.

Genom att rapportera dina iakttagelser bidrar du till uppföljningen, åtgärdsinriktningen och informeringen om Östersjöns tillstånd.

Blågröna alger

Den rikliga blågröna algblomningen på 1990-talet väckte behovet av en regelbunden uppföljning av algläget och en regelbunden information till allmänheten. Eftersom de giftiga algerna begränsar badandet och vattenanvändningen är det viktigt att personer som rör sig vid stränder och färdas på vatten känner till förekomsten av blågröna alger.

Algförekomsten varierar med vädret och vinden och därför kan myndigheternas uppföljning av algläget inte vara heltäckande. Medborgarnas algobservationer kompletterar på ett utmärkt sätt den riksomfattande uppföljningen, som görs vid kustens provtagningsplatser, på handelsfartyg och på forskningsfartyg, i samband med gränsbevakningens bevakningsflygningar samt med satellit.

Uppföljningen görs i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, de kommunala miljömyndigheterna, Gränsbevakningsväsendet och Finlands miljöcentral.

Medborgarnas observationer av blågröna alger går till forskare och myndigheter för att utnyttjas vid bedömningen av algläget, för information och forskning.

Blåstång

Förekomsten av blåstång ger mycket information om havets tillstånd. Den växer och mår bra på ställen där havet mår bra. Den erbjuder en livsmiljö för många arter som lever på hårda bottnar i norra Östersjön. I skyddet av en blåstångsenhet kan det leva över 20 andra arter.

Under de senaste årtiondena har mängden blåstång minskat bl.a. på grund av övergödningen.

Medborgarnas observationer av blåstång kompletterar på ett utmärkt sätt forskarnas och myndigheternas uppföljning som utförs vid kustens provtagningsplatser genom att dyka och videofilma undervattenslivet.

Utgående från forskarnas och allmänhetens observationer skapar man en överblick av tillståndet i blåstångens växtsamhällen och spridningen längs den finska kusten.

Rapportering av egna observationer av blågröna alger och blåstång

Du kan rapportera dina observationer via Insjö- och havwiki -tjänsten på internet eller med en smarttelefon. Informationen lagras i datasystemet och kan ses av alla.

Till Insjö- och havwiki kan du rapportera en enskild observation eller upprätta en egen provtagningsstation även för ett marint område och anteckna dina observationer vid den platsen. Med hjälp av din egen provtagningsstation kan du följa tillståndets utveckling från en vecka, månad och sommar till en annan.

Alternativt kan du ladda ner Levälahti-tillämpningen i din smarttelefon. Med hjälp av den publiceras de skickade observationerna på Insjö- och havwikis webbplats.

Tumlare

Tumlaren tillhör småvalar och påträffades tidigare på den finländska kusten. Nuförtiden är den en starkt hotad art i Östersjön. Under det senaste århundradet minskade tumlarbeståndet på grund av jakt, de upprepade kalla vintrarna under 1940-talet, kriget samt fiskeredskapen i vilka tumlarna fastnade och drunknade.

Senare har miljögifter, den förstörda livsmiljön och ett effektiviserat fiske stört beståndets återhämtning.

I Östersjön innanför de danska sunden har man uppskattat att det finns 200-600 tumlarindivider. Dessa finns främst vid den tyska och polska kusten. Vid den svenska kusten i närheten av landets sydspets påträffas de regelbundet. På den egentliga Östersjösidan har man gjort sporadiska observationer.

I det finländska territorialvattnet observeras årligen enstaka tumlare och ibland även flockar om några djur.

Med hjälp av observationerna utreds förekomsten av tumlare i de finländska kustvattnen och beståndets utveckling. Allmänhetens observationer stödjer även SAMBAH-projektet där man utreder förekomsten av tumlare i Östersjön under åren 2011-2012 med hjälp av avlyssningsteknik under vatten.

I Finland har observationer av tumlare samlats in från och med år 2001. I projektet deltar miljöministeriet, WWF Finland, Naturresursinstitutet, Naturvetenskapliga centralmuséet, Särkänniemi delfinarium och Ålands landskapsregering.

  • Rapportera dina observationer till miljöministeriet via blanketten; du kan skicka med e-post eller med brev till miljöministeriet. E-post: Penina Blankett, förnamn.efternamn@ymparisto.fi. Brev: Penina Blankett,, Miljöministeriet, PL 35, 00023 STATSRÅDET
  • Fotografera observationen om det är möjligt och bifoga bilden i rapporten.
  • Om din artbestämning är osäker ska du försöka beskriva djurets färgställning, storlek, form och beteende så noggrant som möjligt.

Skyddet av tumlaren (mer information om skyddet av tumlaren samt blanketten)

Främmande arter

De främmande arterna betraktas som ett hot för det globala marina ekosystemet. Observationen av främmande arter i Östersjön är för närvarande sporadisk och ankomsten av en ny art observeras kanske med flera års fördröjning. Bedömningen av hotet av främmande arter, eventuell bekämpning och minimering av skadliga effekter kräver bättre information om arternas utbredning än den befintliga. Av denna anledning är allmänhetens rapporter om misstänkta eller upptäckta främmande arter viktiga.

Under de senaste åren har det kommit nya arter i Östersjön som är främmande för dess ekosystem. Främmande arter som är lättast att upptäcka och identifiera är svartmunnad smörbult, silverruda, krabbor och elegant tångräka.

Observationer av främmande arter i Östersjön samlas av Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral SYKE. Med hjälp av observationerna utvärderar forskarna hur snabbt den nya arten sprider sig och deras eventuella inverkan på ekosystemets funktion. Vissa arters spridning kan till och med stoppas genom ett snabbt agerande.

Du återför väl inte en främmande art tillbaka i havet!

  • Du kan rapportera dina observationer av främmande art via webblanketten i webbservice riistakala.info
  • Skriv organismens kännetecken, information om fyndplatsen och förmodad art. Klicka även på kartan vid provtagningsplatsen.
  • Det lönar sig att ladda ner bilder av den observerade organismen för att säkra artbestämningen.

Anmälningsblankett: www.riistakala.info/vieraslajit/

Publicerad 03-09-2015 kl. 12.28, uppdaterad 14-02-2017 kl. 13.48