Bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program SMB

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall se till att miljökonsekvenserna av planen eller programmet utreds och bedöms, om genomförandet av planen eller programmet kan ha betydande konsekvenser för bl.a. människan, naturen och naturens mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna.

Juna

Pirjo Ferin, miljöförvaltningens bildbank

När utförs miljöbedömningen?

Enligt s.k. SMB-lagen (lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program) utförs miljöbedömningen för sådana planer och program som

1. utarbetas av myndigheter,
2. baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestämmelse,
3. anger förutsättningarna för tillstånd för projekt eller godkännande av projekt och som
4. utarbetas för följande branscher:

 • jord- och skogsbruk samt fiske,
 • energiförsörjning,
 • industri,
 • transporter,
 • avfallshantering,
 • vattenhushållning,
 • telekommunikationer,
 • turism,
 • regionutveckling,
 • områdesanvändning,
 • miljöskydd och
 • naturvård.

I SMB-förordningen listas de planer och program för vilka det alltid utförs en bedömning enligt SMB-lagen. I förordningen uppräknas prövningsgrunderna på basis av vilka myndigheten som ansvarar för en plan eller ett program bestämmer om en bedömning är nödvändig.

Dessutom ska en miljöbedömning enligt SMB-lagen utföras om en myndighets plan eller program som baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestämmelse fordrar en Naturabedömning enligt naturvårdslagen.

Även planer som ansluter sig till planeringen av områdesanvändningen bör bedömas på samma sätt som andra planer och program. Bedömningen av planernas konsekvenser är en del av markanvändnings- och bygglagens planläggningsförfarande.

Bedömningen av förvaltningsplanernas miljökonsekvenser genomförs i ett förfarande enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen. Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program bär också ansvaret för miljöbedömningen. I bedömningen beaktas utredningar som har gjorts om miljön och miljökonsekvenserna i andra sammanhang. Utredningarna kan utnyttjas i bedömningarna enligt SMB-lagen så att de kompletteras och uppdateras enligt behov.

Mer information 

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, p. 050 413 0550

Publicerad 02-07-2013 kl. 16.27, uppdaterad 14-07-2014 kl. 17.06
Utgivare: