Vindkraftsprojekt i Hedet-Björkliden, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av  projekt

Vindkraftsbolaget PROKON Wind Energy Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Hedet-Björkliden i Närpes stad.I området planeras högst 28 vindkraftverk, vars enhetseffekt skulle vara 3 MW och parkens totala kapacitet ca 84 MW.

Projektalternativ

För projektet granskas två alternativ (1 och 2), av vilka det första är uppdelat i två underalternativ (1A och 1B), som avviker från varandra i fråga om Björklidens delområde. Dessutom granskas ett s.k. 0-alternativ, i vilket projektet inte genomförs. I alternativen varierar antalet vindkraftverk.

  • Alternativ 1A. På Övermark–Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 28 vindkraftverk(Björkliden 10 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW och deras totala höjd är 200 meter.
  • Vaihtoehto 1B. På Övermark–Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 25 vindkraftverk(Björkliden 7 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW och deras totala höjd är 200 meter.
  • Alternativ 2. På Övermark–Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 18 vindkraftverk (Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW och deras totala höjd är 200 meter.
  • Alternativ 0. Den planerade vindkraftsparken på Övermark–Rangsbyområdet i Närpes byggs inte. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.

Elöverföring

Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens egen elstation (1 st) ska ske med jordkablar, som placeras främst i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. Vid elstationen transformeras kablarnas spänningsnivå (20–45 kV) till nivån för överföringsspänning (110 kV).

Det finns två alternativ för elöverföringen från vindkraftsparken till riksnätet:

  • Alternativ 1. I det första alternativet ansluts vindkraftsparken till en elstation som ska byggas i vindkraftsparken och därifrån byggs en 110 kV luftledning till Övermark elstation vid den 110 kV kraftledning Närpes–Vasklot som EPV Regionalnät AB äger. I det här alternativet är den nya kraftledningen som ska byggas cirka 2,2 kilometer lång, varav cirka 1,2 kilometer går parallellt med en befintlig kraftledning och 1,0 kilometer i en ny kraftledningskorridor.
  • Alternativ 2. I det andra alternativet sker elöverföringen från projektområdets elstation med en 110 kV luftledning till den 400 kV elstation som eventuellt ska byggas i Pörtom vid Fingrid Oyj:s 220 kV + 220 kV (400 kV) kraftledning Kristinestad–Toby (i det här alternativet blir kraftledningen cirka 20 km lång, elstationens placering är ännu inte närmare bestämd). Det är möjligt att en ny 400 kV elstation byggs vid ledningen Kristinestad–Toby, om vindkraftsprojekten i närområdet kommer att ha en kapacitet på minst 250 MVA. Den noggrannare planeringen av ledningens sträckning och elstationens placering preciseras senare i den fortsatta planeringen.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Bilagor

 

Publicerad 12-11-2013 kl. 12.23, uppdaterad 27-05-2019 kl. 12.38