Vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet
Projektet innebär byggande av en vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby i Kristinestad. Vindkraftsparken skulle placeras ca 20 km från Kristinestads centrum och ca 5 km ut från kusten. Planeringsområdets areal är ca 52 km2.

Enligt de nuvarande planerna skulle max. 80 vindkraftsenheter byggas i havsområdet. Enhetseffekten för vindkraftverken är 3-5 MW. Den uppskattade totaleffekten skulle vara 240-400 MW. Varje vindkraftverksenhet består av ett ca 100 meter högt torn och en trebladig rotor med en diameter på 100-125 m.

För vindkraftsenheterna byggs fundament på havsbottnen, det maximala byggdjupet skulle vara 20 m och djupet på farleden till byggplatsen är minst 5 m. Elektriciteten som framställs i vindkraftsparken matas ut i riksnätet från transformatorstationen vid kraftverket i Kristinestad. Elöverföringen från kraftverken till transformatorsta­tionen sker med sjökablar.

I landskapsplanen för Österbotten som har godkänts av landskapsfullmäktige 29.9.2008 är planeringsområdet anvisat som område för vindkraftverk (tv). Landskapsplanen är nu hos miljöministeriet för fastställelse.

Det närmaste skyddsområdet är Naturaområdet Kristinestads skärgård (FI0800134), som ligger på ca 5 kilometers avstånd i närheten av kusten. Området utgör en viktig flyttningsrutt för många fågelarter.

Projektalternativ            
Alternativen som granskas är ett nollalternativ och två projektalternativ på detsamma ca 52 km2 stora projektområdet. I programmet granskas också hur elöverföringen från vindkraftsparken till transformatorstationen vid kraftverket i Kristinestad ska ordnas.

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkrafts­park byggs i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad.
  • Alternativ 1: Högst 80 vindkraftverk byggs i havsområdet utanför Sideby i Kristinestad, där det maximala antalet vindkraftverk har placerats ut i enlighet med botten- och djupförhållandena.
  • Alternativ 2: I bedöm­ningen undersöks om ändringen av antalet vindkraftverk och deras placering väsentligt påverkar de miljökonsekvenser som förekommer och deras betydelse. Alternativet definieras när bedömningens grundutredningsskede har blivit färdigt.
Publicerad 16-04-2009 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.52