Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

MKB-förfarandet gäller O2 Finland Ab:s projekt för en vindkraftspark i Rajamäenkylä i kommunerna Storå och Bötom. Företaget planerar ett projekt med 80 eller högst 107 vindkraftverk i området av Rajamäenkylä, ca 19 km från Kristinestads centrum österut. Området ligger öster om regionvägarna 664 och 687 och på den södra/västra sidan av Riitaluhdantie/Rajamäentie. I projektområdet finns vidsträckta myrmarksområden samt skog som är i skogsbruksanvändning. Den närmaste bebyggelsen ligger på ca 1 km:s avstånd. Projekt- och verksamhetshelheten omfattar också bl.a. elöverföring, jordkablar, vägar och servicebyggnader.

Projektalternativ

Som projektalternativ undersöks följande:

  • ALT 1; I projektområdet som är 99 km2 byggs en vindkraftspark med 107 vindkraftverk. Kraftverkens höjd vid rotorns högsta punkt är högst 210 m. Varje kraftverks effekt är 2–3 MW.
  • ALT 2; I projektområdet som är 99 km2 byggs en vindkraftspark med 80 vindkraftverk. Kraftverkens höjd vid rotorns högsta punkt är högst 210 m. Varje kraftverks effekt är 3,3 MW.
  • ALT 0; Som nollalternativ granskas situationen att vindkraftsprojektet inte genomförs.

Elöverföringsalternativ:

  • ALT A; Elektriciteten som produceras överförs i en 110 kV:s kraftledning via elstationen som byggs i området till den befintliga 220 kV:s kraftledningen Ulfsby–Kristinestad. Fingrid planerar grundrenovering av ledningen till en 400 kV:s ledning.
  • ALT B; Anslutningen görs med en 110 kV:s kraftledning till Fingrids elstation i Storå och därifrån längs den befintliga elledningsrutten till elstationen vid ledningsförgreningen i Flybäcken i Kristinestad.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen


Materialien hittas på finskspråkiga sidorna.

Publicerad 09-04-2014 kl. 14.03, uppdaterad 11-09-2019 kl. 12.52