Utvidgningen av Petikkotoppen, Vanda Stad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) förevisas en plan för bedömning av konsekvenserna till följd av att man planerar öka på volymen av fyllnadsbacken samt att man i fortsättningen även vill förvara och behandla återvinningsmaterial på området. Som projektansvarig i MKB-förfarandet fungerar Kommunalteknikcentralen av Vanda stad.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • Alternativ 0+ (ALT0+)

Man förverkligar inte utvidgningen. Man fortsätter med verksamheten vid Petikkotoppens fyll-nadsområde i enlighet med de nuvarande tillstånden. Man tar emot överloppsjordmaterial ca 1,2 milj. ton om året tills man uppnått fyllnadsvolymen 11,5 milj. m3. Verksamheten pågår upp-skattningsvis ända till år 2022. Jorddeponiområdets totala areal är 65 hektar. Man fortsätter med schaktande av stenmaterial för fyllnadsområdets behov. Området som schaktas är till ytan 0,75 hektar och täktmängden är 150 000 fasta m3.

  • Alternativ 1 (ALT1)

Man fortsätter med mottagningen av överloppsjordmaterial vid Petikkotoppens fyllnadsområde och man utvidgar fyllnadsvolymen. Man tar emot ca 1,4-2 milj. ton överloppsjordmaterial om året ända tills man når den totala fyllnadsvolymen på 19,7 milj. m3. Verksamheten pågår upp-skattningsvis ända till år 2040. Jorddeponiområdets totala areal är ca 70 hektar. Man fortsätter med schaktandet av sten på området för fyllnadsområdets behov. Området som schaktas är till ytan 1,7 hektar och täktmängden 370 000 fasta m3.

  • Alternativ 2 (ALT2)

Som ALT 1 då det gäller utvidgning av fyllnadsbacken och stenbrytningen. Som en ny verksamhet kommer man även att per år mellanlagra och behandla (krossa och sålla) 95 000 ton återvinningsmaterial som ut-nyttjas inom markbyggande.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

 

Publicerad 29-08-2019 kl. 7.28, uppdaterad 04-09-2020 kl. 15.05