Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser. MKB-programmet gäller riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Vägavsnittet som förbättringen gäller är ca 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela.

Projektalternativ

Vid bedömningsförfarandet granskas följande alternativ:

  • Alternativ 0+: nuvarande riksväg utvecklas genom att anslutningsarrangemangen och förhållandena för fotgängare och cyklister förbättras. 0+ är ett jämförelsealternativ.
  • Alternativ 1: riksvägen förbättras i huvudsak på nuvarande plats till en fyrfilig (2+2) landsväg, där långsam trafik är förbjuden. Ändringar i sträckningen av vägen granskas i Helsingby och i Alakylä. Alla anslutningar är planskilda. Trafiken till enskilda vägar, lantbrukstrafik, gång- och cykeltrafik sköts med hjälp av parallellvägsarrangemang.
  • Alternativ 2: en ny vägsträckning byggs i enlighet med landskapsplanen söder om den nuvarande riksvägen och blir motorväg, motortrafikväg eller fyrfilig (2+2) landsväg, där långsam trafik är förbjuden. Korsningar till enskilda vägar sköts med hjälp av över- och underfarter samt arrangemang med parallellvägar. Vid bedömningen av en ny sträckning granskas ytterligare alternativen 2a, 2b och 2c.

Mellan Lappränt och Mussmobacken granskas alternativen 2a och 2b. Alternativ 2a följer sträckningen i utredningsplaneringen från 1991 och alternativ 2b går ca 350 meter närmare nuvarande riksväg. Alternativ 2c går norrut från alternativen 2a och 2b vid Mussmobacken och ansluter till sträckningen enligt alternativ 1 ca 1,5 km före den planskilda anslutningen i Maunula.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivningen

Komplettering av bedömningsbeskrivningen

Pappersversioner av komplettering av bedömningsbeskrivningen hålls framlagd 21.4.-17.6.2022

  • Laihela kommuns tekniska avdelningen, Laihiantie 50, Laihela
  • Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Korsholm

Evenemang för allmänheten

Ett infomöte om kompletteringen av bedömningen ordnas för allmänheten torsdagen 5.5.2022 kl. 17.30-19.30 på Laihian Nuorisoseura på adress Alkiontie 6, Laihela. 

Man kan också delta i evenemanget på distans.

Klicka på möteslänken för att delta 

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden om komplettering av bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 17.6.2022 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna on utlåtandena ombeds man hänvisa till diarinummer EPOELY/308/2019.

Inom två månader från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut utarbetar NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, en uppdaterade motiverad slutslats. Den motiverade slutsatsen publiceras på denna webbsidan.

Publicerad 02-05-2019 kl. 12.00, uppdaterad 04-05-2022 kl. 10.52