Malax vindkraftspark, Malax

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet

I landskapsplanen för Österbotten som har godkänts av Österbottens förbunds landskapsfullmäktige finns en hu­vudvattenledning på planområdet (beteckning V), en cykel­led samt en vägledande plats för en friluftsled. Planområdet har inte anvisats som område för vindkraft­verk (tv) i landskapsplanen. Landskapsplanen som har godkänts av landskapsfullmäktige (29.9.2008) har ännu inte fastställts av miljöministeriet. Genomföring av projektet fordrar en ändring av landskapsplanen om den fastställs i nuvarande form.

En del av projektområdet ligger på delgeneralplanerat område. Den södra och norra delen av delgeneralplanen för havsnära boende godkändes av kommunfullmäktige 14.12.2004. Delgeneralplanen väster om projektområdet består av flera delar, av vilka ”Delgeneralplan för havsnära boende – Den mellersta delen” ännu inte har fastställts. Projektområdet ligger huvudsakligen på jord- och skogsbruksdominerat område. I planeringsområdet finns dessutom jord- och skogsbruksområden med miljövärden. I princip fordras en generalplan och/eller detaljplan med rättsverkan där ett eget område har märkts ut i planen för projektets ändamål.

Enligt artdatabasen Hertta ligger det närmaste Naturaområdet Petalax åmynning (FI0800054) ca 600 meter söder om projektområdet. Fågelbeståndet vid Petalax åmynning är mångsidigt och området är en viktig rastplats under flyttningstiden.

I den norra delen gränsar projektområdet till det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax-Åminne (MAO100109) och en del av planeringsområdet ligger i landskapsområdet. Landskapsområdet representerar de kulturlandskap som är typiska för kustregionen i Sydösterbotten. Förutom odlingslandskapet bjuder området på representativa byar och den idylliska fiskeham­nen i Åminne.

Projektalternativ

Alternativen är ett nollalternativ och ett projektalternativ på detsamma ca 1150 hektar stora projektområdet samt en rutt för koppling till kraftledningen Närpes-Vasklot:

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkrafts­ park byggs i Malax.
  • Alternativ 1: Högst 35 vindkraftverk byggs en bit in på fastlandet i Malax. Vindkraftverken har en effekt på 3–5 MW och vindkraftsparken får en total kapacitet på 105–175 MW. I bedömningen undersöks om antalet vindkraft­verk och deras placering påtagligt påverkar betydelsen av de miljökonsekvenser som uppkommer. På planområdet byggs två transformatorstationer dit vindkraftverken kopplas med jordkabel. Från transformators­tationerna byggs en förbindelse till riksnätet inom planområ­det . Vindkraftsparken kopplas till riksnätet.
Publicerad 10-03-2009 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.39