Ömossa vindkraftspark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Beskrivning av projektet:
Projektet innebär byggande av en vindkraftpark i området av Ömossa i Kristinestad. Projektområdet ligger i södra delen av Kristinestad, i omedelbar anslutning till riksväg 8 på östra sidan av vägen.  Planeringsområdets areal är ca 19 km2.

Enligt de nuvarande planerna ska högst ca 45 vindkraftsenheter placeras i området. Vindkraftverkens enhetseffekt är 3-5 MW. Enligt uppskattning är den sammanlagda effekten 135-225 MW. Ett vindkraftverk bes­tår av ett torn, som placeras på ett fundament, samt av rotor, rotorblad och maskinrum. För skötseln av vindkraftverken behövs ett bygg- och servicevägnät. Elektriciteten som framställs i vindkraftparken matas ut i riksnätet från transformatorstationer­na som byggs inuti parken. Elöverföringen från kraftverken till transformatorsta­tionerna sker med jordkablar. Regionplanen för Vasa kustregion (1995) är i kraft för området. I planen finns inga områden reserverade för vindkraftverk. Stranden av Lilla Sandjärv är utmärkt som rekreationsområde (VI1) 61606. I landskapsplanen för Österbotten är planeringsområdet inte anvisat som område för vindkraftverk (tv). Landskapsplanen har godkänts av landskapsfullmäktige och är nu hos miljöministeriet för fastställelse. Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv är strandgeneralplanerade. I princip fordras en generalplan och/eller detaljplan med rättsverkan där ett eget område har reserverat för vindparksprojektet.

Det närmaste skyddsområdet är Lappfjärds våtmarker (FI0800112) som hör till Natura 2000-programmet, vilket ligger som närmast ungefär två kilometer från planområdets norra spets. Lappfjärds våt­marker hör också till skyddsprogrammet för fågelrika vatten (LVO100213). Lappfjärds åmyn­ning hör också till det internationella vattenskyddsprogram­met Project Aqua.

Härkmeri landskapsområde (MAO100108) ligger cirka fyra kilometer från norra delen av projektområdet. Naturaområdet Hanhikeidas (FI0800026), Haapakeidas (FI0200021), Kukilankeidas (FI0200017), Mankaneva (FI0200018) ligger på ca 7-8,5 km:s avstånd från planeringsområdet. Naturaområdet Hanhikeidas hör också till det riksomfattande myrskyddsprogrammet (SSO100272). På ca tolv kilometers avstånd från planeringsområdet finns områden som ingår i Naturaområdet Kristinestads skärgård (FI0800134) och Naturaområdet Kasaböle åmynning i Sastmola.

Projektalternativ:            
Alternativen som granskas är ett nollalternativ och ett projektalternativ på detsamma ca 19 km2 stora projektområdet samt hur vindkraftsparken ansluts till kraftledningen Kristinestad–Kankaanpää, som går öster om projektområdet:

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Ingen vindkrafts­park byggs på Ömossaområdet i Kristinestad.
  • Alternativ 1: Högst 45 vindkraftverk byggs i Ömossaområdet i den inre delen av Kristinestad. Vindkraftverken har en effekt på 3–5 MW och vindkrafts­parken får en total kapacitet på 135–225 MW. I bedöm­ningen undersöks om antalet vindkraftverk och deras placering kännbart påverkar betydelsen av de miljökon­sekvenser som uppkommer. Elöverföringen från vindkraftverken till de två transformatorstationer­na som byggs på området sker med jordkablar. Vindkraftsparken kopplas till riksnätet.
Publicerad 16-03-2009 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.54