Metsä Board Oyj, kartongfabrik i Kaskö

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 km lång och cirka 300 m bred remsa väster om den befintliga fabriken. En del av projektområdet är obebyggt, och byggverksamheten förutsätter grävning på projektområdet. Järnvägen Seinäjoki–Kaskö går till projektområdet och sydväst om fabriksområdet finns Kaskö djuphamn.

Projektalternativ

  • Alternativ 0, ALT0: Projektet verkställs inte (det s.k. nollalternativet). Verksamheten i Metsä Board Oyj:s kemiska massafabrik och tillhörande stödverksamhet fortsätter som nu. Fabrikens produktionskapacitet förblir som den är nu, dvs. 390 000 t/år. Utloppen för renat avloppsvatten samt kyl- och dagvatten blir kvar som de är. Energi produceras genom en barkpanna som fungerar som huvudpanna, och en oljepanna används som reservpanna. Elektrisk energi köps in från det nationella elnätet. Processavloppsvattnet som uppkommer under produktionen leds till fabrikens avloppsreningsverk för att bearbetas. Renat avloppsvatten leds ut i havet genom nuvarande utlopp.
  • Alternativ 1, ALT1: I ALT1 är den nuvarande kemiska massafabrikens produktionskapacitet 460 000 t/år. Dessutom byggs en kartongfabrik på industriområdet med en produktion på 800 000 t/år av bestruken falskartong. Produktionen av mekanisk massa är 290 000 t/år. En arkningsanläggning byggs till vid fabriken, med en arkningskapacitet som täcker 80 % av kartongfabrikens produktion. Träbearbetningskapaciteten fördubblas jämfört med den nuvarande kapaciteten. Träbearbetningsfältet utvidgas och en ny barkningsanläggning byggs på området. För den ökade produktionen byggs i fabriken en ny biopanna på mindre än 300 MW, som används för att producera den ånga som behövs på fabrikerna. Elektrisk energi köps fortfarande in från det nationella elnätet. Utvidgningen av fabriksområdet kräver grävning av 1 000 000 m3f.
  • Alternativ 2, ALT2: I ALT2 är den nuvarande kemiska massafabrikens produktionskapacitet densamma som i ALT1, dvs. 460 000 t/år. Dessutom byggs en kartongfabrik på industriområdet med en produktion på 1 200 000 t/år av bestruken falskartong. Produktionen av mekanisk massa, som kan blekas, är 540 000 t/år. Ingen arkningsanläggning byggs till vid fabriken utan arkningen av kartongen utförs i en annan fabrik utomlands. Träbearbetningskapaciteten är nästan tre gånger högre än den nuvarande kapaciteten. Träbearbetningsfältet utökas och en ny barkningsanläggning byggs på området. För den ökade produktionen byggs i fabriken en ny biopanna på över 300 MW, som används för att producera både värme och elektricitet. Utvidgningen av fabriksområdet kräver grävning av 1 000 000 m3f. Dessutom granskas två alternativa utlopp för avloppsvatten. Följande underalternativ granskas: 
    • ALT2a: utlopp för avloppsvatten i Tallvarpen på cirka 0,5 km avstånd på cirka fem meters djup.
    • ALT2b: utlopp för avloppsvatten i havsområdet mellan Ådskär och Tunngrund på cirka 1,7 km avstånd från befintligt utlopp på cirka 10 meters djup.

Bedömningsprogram

Publicerad 04-01-2023 kl. 15.10, uppdaterad 13-03-2023 kl. 11.31