Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors

Projektets kontaktuppgifter

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors.

Värmecentralens planerade bränsleeffekt är 120 MW och fjärrvärmeeffekten 130 MW. Huvudbränslet är biomassa och i det andra projektalternativet används förutom biomassa dessutom avfallsbaserade återvinningsbränslen (samförbränningsanläggning). Reservbränslet utgörs av jordgas (50 % av effekten) och som startbränsle används lätt brännolja. Värmecentralen är planerad att användas året om och dess planerade årliga driftstid är ca 7 300 timmar.

Projektets alternativ

  • ALT 0 Projektet genomförs inte. Projektet genomförs inte i Tattarmossen. Ett nytt biovärmeverk byggs någon annanstans inom Helsingfors och dess miljökonsekvenser bedöms separat.
  • ALT 1 norr. Förläggningsalternativ ALT 1 norr placeras i stadsdelen Storskog, i nordöstra hörnet av Tattarmossens industriområde. Området i förläggningsalternativ ALT 1 är i norra och östra delen delvis skog och i sydvästra delen småindustriområde. De närmaste nuvarande bostadsområdena i förläggningsalternativ ALT 1 är Parkstad och Alpbyn. Lahtisleden (rv 4) går cirka 400–500 meter öster om ALT 1 norr. I norr gränsar förläggningsalternativ ALT 1 till Storskogsvägen.

  • ALT 2 söder. Förläggningsalternativ ALT 2 söder placeras omedelbart söder om Tattarmossens industriområde och vid östra ändan av Malms flygfälts startbana i öst-västlig riktning. Planeringsområdet för förläggningsalternativ ALT 2 består delvis av skog och delvis av flygplatsområde. De närmaste nuvarande bostadsområdena i förläggningsalternativ ALT 2 söder är Alpbyn och Jakobacka. Östra delen av ALT 2 söder gränsar till Tattaråsvägen.

  • Underalternativ a och b

Som bränsle vid värmeverket kan antingen enbart biomassa eller biomassa och avfallsbaserat returbränsle användas. På båda förläggningsplatserna undersöktes som underalternativ ett värmeverk som använder a) enbart biomassa och b) biomassa och returbränsle. Andelen returbränsle i alternativ ALT 1b och ALT 2b är 50 % av bränslet.

• Biomassa är exempelvis flisat skogsbränsle, träavfall från industrin och rent returvirke

• Avfallsbaserade bränslen kan vara exempelvis rivningsvirke.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

Publicerad 21-02-2018 kl. 13.22, uppdaterad 05-03-2019 kl. 13.22