Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

MKB-förfarandet gäller OX2 Wind Finland Ab:s projekt med en vindkraftspark i Härkmeri by i Kristinestad. Bolaget planerar ett projekt med högst 31 vindkraftverk. Projektområdets areal är ca 18,6 km2. Projektområdet är till stor del ett skogsområde där det också finns åkeröppningar. Den närmaste bebyggelsen ligger på ca 1 km:s avstånd från vindkraftverken. Projekt- och verksamhetshelheten omfattar även elöverföring, jordkablar och vägar. Som en del av beredningen har det gjorts ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Bedömningsprogrammet är en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Projektalternativ

  • Alternativ 1: En större vindkraftspark. I alternativ 1 byggs en vindkraftspark med 31 kraftverk. Kraftverkens totala höjd är högst 225 meter. Varje kraftverks effekt är ca 3–5 MW.
  • Alternativ 2: En mindre vindkraftspark. I alternativ 2 byggs en vindkraftspark med 19 kraftverk. Kraftverkens totala höjd är högst 225 meter. Varje kraftverks effekt är ca 3–5 MW.
  • 0-alternativet: I det s.k. nollalternativet kommer projektet inte att genomföras och motsvarande elmängd produceras på något annat sätt.

Enligt planerna sker elöverföringen i 36 kV:s kraftledningar som läggs i samma ledningsgata som vägen till objektet som ligger på ca 7 kilometers avstånd. Där planeras eltationen i Arkkukallio, till vilken även Rajamäki vindkraftspark ska enligt planerna anslutas.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsskrivningen till påseende:

Kungörelsen och programmet om projektets miljökonsekvensbedömning är framlagda till påseende 22.12.2014–17.2.2015 i

  • Kristinestad, Staketgatan 1–3, Kristinestad.  

Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs också fram under kungörelsetiden i

  • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1, Kristinestad.

Möte för allmänheten:

Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 17.2.2015 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning läggs fram till påseende senast inom en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt på samma platser som bedömningsprogrammet

Framförande av åsikter:

Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls tisdagen 13.1.2015 på Härkmeri skola, adress Henriksdalsvägen 9, 64460 Härkmeri. Evenemanget ordnas enligt principen om ”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Kaffeserveringen börjar kl. 15.30. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare.

Bedömningsbeskrivningen

  • MKB-beskrivningen
  • Kungörelse av MKB-beskrivningen
  • Begäran om utlåtande om MKB-beskrivningen
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen

Bedömningsskrivningen till påseende:

Möte för allmänheten:

Framförande av åsikter:

Publicerad 16-12-2014 kl. 13.21, uppdaterad 27-08-2019 kl. 12.29