Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Projektbeskrivning:

Projektet planeras på PVO:s kraftverksområde på Björnön i Kristinestad. Till projektets omedelbara verkningsområdet hör en kommun, Kristinestad.

För tillfället består kraftverket i Kristinestad av en kolkondensenhet, en oljekondensenhet samt en gasturbin som ägs av Fingrid Oyj. Anläggningen med oljepanna  som togs i bruk år 1974 skall i och med den nya flerbränslepannan tas ur bruk. Därtill moderniseras turbinanläggningen och ansluts till den nya pannan. I den planerade 620 MW flerbränsleanläggningen används trä, torv, kol, åkerbiomassa samt eventuellt avfall som bränsle. Tekniskt sett är det frågan om en svävbäddspanna. På anläggningsområdet byggs ytterligare anläggningsdelar som behövs i alternativ 1; bränsle- och askanläggningar, eller också en station för mottagning av bränsleavfall samt ett bränsleförråd som behövs i alternativ 2. För projektet utnyttjas de existerande kylanläggningarna och elsystemen samt uppläggningsområdet för aska.

Målet är att MKB- arbetet avslutas före slutet av år 2008 och bedömningsbeskrivningen läggs till påseende kring årsskiftet. Efter det, inom två månader, ger kontaktmyndigheten sitt utlåtande och MKB- förfarandet avslutas.

Projektalternativ

I bedömningsprogrammet granskas som projektets alternativ ett nollalternativ samt två olika projektalternativ:

  • Alternativ 0; Projektet genomförs inte. Verksamheten vid kraftverket I Kristinestad fortsätter med existerande pannor och bränslen.
  • Alternativ 1; Vid kraftverket i Kristinestad anläggs en ny flerbränslepanna som drivs med torv, biomassa och stenkol. Dessutom byggs bränsle- och askanläggningar som är nödvändiga för kraftverket. Därtill moderniseras den nuvarande ångturbinanläggningen som är ansluten till oljepannan och ansluts till en ny flerbränslepanna. Den existerande oljepannan tas ur bruk. Den existerande kolpannan och turbinanläggningen används fortfarande som baslastanläggning. Fingrid Oyj:s gasturbinanläggning som också finns på området, och som drivs med olja, används på nuvarande sätt som reservanläggning vid specialtillfällen.
  • Alternativ 2; Verksamheten vid kraftverket motsvarar alternativ 1, ändå så att en del av bränslet i den nya flerbränslepannan är bränsleavfall som är tillverkat av förbränningsdugligt avfall från handeln och industrin. På anläggningsområdet byggs ytterligare anläggningsdelar som behövs i alternativ 1, också en station för mottagning av bränsleavfall samt ett bränsleförråd.

Bedömningsprogrammet

  • Bedömningsprogrammet (pdf. 2,8 MB) anlänt: 12.6.2008
  • Framläggande till påseende (pdf. 68 kB): 3.7.2008
  • Begäran om utlåtande (pdf. 64 kB): 3.7.2008
  • Bedömningsprogrammet officiellt framlagt till påseende: 14.7-  2.9.2008 under tjänstetid på den officiella anslagstavlan i Kristinestad, adress: Rådhusgatan 1, Kristinestad och Närpes stads ämbetsverk, Kyrkvägen 2. Myndigheterna är stängda 7.7-1.8.2008 respektive 7.7-19.7.2008. Kungörelsen och programmet finns då officiellt framlagda 14.7-1.8.2008 i Rådhuset i Kristinestad och 14.7-19.7.2008 i stadsbiblioteket i Närpes. Kungörelsen och bedömningsprogrammet tillställs också huvudbiblioteket i Kristinestad (Salutorget 1) och Närpes stads huvudbibliotek, stadshuset, Kyrkvägen 2 som lägger fram handlingarna för allmänheten  14.7- 2.9.2008. Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals webbsidor.
  • Kungrörelse (pdf. 37 kB): 13.7.2008
  • Utlåtanden och åsikter lämnas in senast 2.9.2008
  • Kontaktmyndighetens utlåtande (pdf. 95 kB): 3.10.2008

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 04-07-2009 kl. 0.00, uppdaterad 27-05-2019 kl. 11.25