Finansiering och understöd

Aktuellt

Företag och forskning erbjuds 40 miljoner euro för utveckling av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön – den första utlysningen av finansiering i gång (ym.fi)
Miljöministeriet och Business Finland har startat Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Genom programmet stöds finländska företag och forskningsorganisationer med sammanlagt 40 miljoner euro 2021–2023 för att främja koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Ansökan om finansiering som beviljas 2021 ska lämnas in senast den 15 oktober 2021 och ansökan om finansiering för 2022 senast den 31 mars 2022.

Miljöministeriet beviljar stöd för klimatarbetet i landskapen ‒ understöd kan nu sökas (ym.fi)
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar utlyser understöd för landskapens klimatprojekt som stöder klimatarbetet i kommunerna. Ansökningstiden är 16.8.–1.10.2021. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 1,5 miljoner euro i understöd.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Nationell finansiering

Miljöministeriet och  närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd som är underställda prövning.

ARA anvisar fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning. Understöd för reparation, energi och undanröjande av sanitära olägenheter samt investeringsstöd för att förbättra boendeförhållandena för grupper med särskilda behov. Understöd beviljas också för att bygga infrastruktur på nya bostadsområden. Även hyres- och bostadsrättshus som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan få understöd.

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

EU-finansiering

Miljöministeriet koordinerar vissa stöd som beviljas av EU. LIFE+ är den Europeiska unionens finansieringsinstrument för miljöprojekt. Det stöder naturvårds- och miljöprojekt som bidrar till att utveckla gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning.

Målet för Europeiska unionens strukturpolitik är att reducera ekonomiska och sociala skillnader mellan olika regioner. EU förverkligar region- och strukturpolitik med hjälp av strukturfonder. Med strukturfondernas program finansieras också miljöprojekt. Miljöförvaltningen finansierar projekt som har anknytning till bl.a. vård, förbättring och skydd av så väl strukturerad som naturlig miljö, samt vattenvård och vattendragsförvaltning.

Publicerad 13-08-2020 kl. 11.01, uppdaterad 13-08-2020 kl. 11.01