Miljövårdsblanketter för jordbruket

Miljötillstånd

Enligt miljöskyddslagen (MSL 527/2014) och -förordningen (MSF 713/2014) fordras miljötillstånd för vissa verksamheter. I jordbruksproduktionen behövs miljötillstånd för djurstall och pälsfarmer med ett djurantal som överskrider det föreskrivna. Nedan presenteras gränserna för tillståndsplikten.

För djurstallet kan gränsen för tillståndsplikt från fall till fall vara lägre om gården själv föder upp alla unga djur. När det gäller pälsfarmer räknas endast avelsdjuren, vilket betyder att om antalet i tabellen överskrids med t.o.m. ett djur är farmen förpliktad att ansöka om miljötillstånd. Antalet baserar sig på de djurplatser för vilket djurstallet, skugghuset eller hallen har byggts, dvs. den årliga variationen i djurantalet påverkar inte tillståndsplikten.

Djurstallet behöver miljötillstånd om det är avsett för minst (MSL bilaga 1, tabell 2, punkt 11):

 • 300 mjölkkor
 • 500 köttnöt
 • 600 dikor
 • annat djurstall, när totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till MSL är minst 3 000

eller om djurstallet är avsett för över (MSL bilaga 1, tabell 1, punkt 11):

 • 750 fullvuxna suggor
 • 2 000 slaktsvin
 • 40 000 fjäderfä, såsom värphönor eller broilrar.

Pälsdjursfarmen behöver miljötillstånd om det är avsett för minst (MSL bilaga 1, tabell 2, punkt 11):

 • 500 avelshonor av mink eller iller
 • 250 avelshonor av räv eller sjubb
 • annan pälsdjursfarm, när totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till MSL är minst 250.

Från och med den 1 januari 2020 ska ansökan om miljötillstånd i första hand lämnas in elektroniskt. På myndighetens begäran ska ansökningshandlingarna dessutom lämnas in på papper, om det behövs för handläggningen av ärendet. Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform. Lämna in ansökan antingen till regionförvaltningsverket eller till den kommunala miljövårdsmyndigheten, beroende på verksamhetens art och antalet djur. 

När du ansöker om miljötillstånd hos regionförvaltningsverket rekommenderar vi att du i första hand lämnar in ansökan via regionförvaltningens e-tjänst. I e-tjänsten finns närmare anvisningar om hur ansökan ska fyllas i. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du sända in ansökan till regionförvaltningsverket per e-post. Fysiska personer kan fortfarande vid behov lämna in ansökan i pappersform. Skicka då ansökan till regionförvaltningsverkets registratorskontor eller, om ärendet ska handläggas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, till registratorskontoret inom ansvarsområdet för miljötillstånd.

Använd gärna de blanketter, bilagor och anvisningar som finns nedan. Du kan också formulera ansökan fritt i enlighet med 3–7 § i statsrådets förordning om miljöskydd. 
 

Blankett för ansökan om miljötillstånd för djurstallar

Bilagor
 

Ifyllnadsinstruktion

6022 djurstall (Word)

6022 bilaga 7.1 nöt och häst (Word)
6022 bilaga 7.1 fjäderfä (Word)
6022 bilaga 7.1 svin (Word)
6022 bilaga 8.2 flytgödselbehållare (Word)
6022 bilaga 8.3 gödselstäder Word)
6022 bilaga 13 bränslecistern (Word)
6022 bilaga 14 kemikalier (Word)

6022 anvisningar (Word)
Kort kemikalienanvisning (Word)


Blankett för ansökan om miljötillstånd för pälsfarmer

Bilagor
Ifyllnadsinstruktion

6023 pälsdjursfarm (Word)

6023 bilaga 7 djurantal (Word)
6023 bilaga 8 skugghus (Word)
6023 bilaga 9 gödselstäder (Word)
6023 bilaga 12 avloppsvatten (Word)
6023 bilaga 13 bränslecistern (Word)

6023 anvisningar (Word)
Kort kemikalienanvisning (Word)


Översyn av tillstånd på grund av BAT-slutsatser (MSL 80 och 81 §)

Tillståndsvillkoren i miljötillståndet för djurstallar, där det finns

 • mer än 40 000 fjäderfäplatser
 • mer än 2 000 produktionsgrisplatser eller
 • mer än 750 suggplatser,

ska bygga på de så kallade BAT-slutsatserna. BAT-slutsatserna är EU-föreskrifter som beskriver bästa tillgängliga tekniken och tillämpandet av dem bygger på genomförandet av industriutsläppsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU).

Europeiska kommissionen har den 21 februari 2017 publicerat nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och grisar. Åtgärder och tekniker som gäller husdjursproduktionen på gårdarna i fråga ska kartläggas och bedömas inom sex månader, dvs. senast den 21 augusti 2017, huruvida de överensstämmer med de nya BAT-slutsatserna. Vid behov ska miljötillståndet för djurstallet ses över. BAT-utredningen upprättas på ett färdigt blankettbotten, som finns nedan.
 

BAT-utredningsblankett för intensiv uppfödning av fjäderfä eller grisar

Allmänna anvisningar

Anvisningar för verksamhetsutövaren

6022a BAT-utredningsblankett (Word)


6022a allmän anvisning (Word)

6022a anvisningar för verksamhetsutövaren (Word)

 

BAT-slutsatserna och övervakning av ammoniakutsläppen och kväve- och fosforutsöndringen

I BAT-slutsatserna för intensiv uppfödning av gris eller fjäderfä med bästa tillgängliga teknik krävs att de gårdsspecifika ammoniakutsläppen (BAT 23 och BAT 25) och kväve- och fosforutsöndringen (BAT 24) övervakas årligen. I övervakningen kan man utnyttja den bifogade Excel-räknaren.

 

Räknare för övervakning av ammoniakutsläpp och kväve- och fosforutsöndring


Användarinstruktion


Användningsvillkor

Räknare (Excel)


Användarinstruktion för ammoniakutsläppsräknaren (pdf)

Användningsvillkor för ammoniakutsläppsräknaren (pdf)

 

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Det allmänna anmälningsförfarandet enligt miljöskyddslagen är snarlikt tillståndsförfarandet och gäller vissa verksamheter som medför obetydliga miljökonsekvenser, säsom djurstallar.

Djurstallsverksamheten är anmälningspliktig, om den är för

 1. minst 50 och mindre än 300 mjölkkor, minst 100 och mindre än 500 köttnöt, minst 130 och mindre än 600 dikor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 250 tackor eller getter, minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor, minst 250 och högst 2 000 slaktsvin, minst 4 000 och högst 40 000 värphöns eller minst 10 000 och högst 40 000 broilrar
 2. flera i punkt 1 eller bilaga 3 till MSL avsedda djurarter vilkas totala antal djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till MSL är minst 250 men under 3 000 och verksamheten inte är direkt anmälningspliktig utifrån antalet produktionsdjur i punkt 1.

Djurenhetskoefficienterna som används för att ange verksamhetens tillståndsplikt och behörig tillståndsmyndighet finns i bilaga 3 till MSL.

Djurstallet ska fylla förutsättningarna för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen). För djurstallar gäller även statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (se länk till höger).

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.
 

Anmälningsblankett för djurstallar


Ifyllnadsanvisningar
Djurstallstabeller
Bilaga av undantag från minimiavstånd

6045 anmälningsblankett för djurstallar (Word)
6045 anvisningar (Word)
6045a djurstallstabeller (Excel)
6045b bilaga av undantag från minimiavstånd (Word)

 

Övriga anmälningsblanketter

Statsrådet har utfärdat den s.k. nitratförordningen (1250/2014) om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruk och trädgårdsodling. I förordningen ges bestämmelser bl.a. om gödselstädernas minimistorlek, avvikelser från den och övervakningsanmälan som då ska göras (6029, se länken till blanketten nedan), undantag från spridningsförbud av stallgödsel (6027) samt kvävemängder, skyddszoner, rastgårdar och lagring av stallgödsel i stackar. Dessutom innehåller förordningen vissa andra bestämmelser och rekommendationer.

Kommunens miljövårdsmyndighet bör varje år underrätta den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen om de övervakningsanmälningar i anslutning till gödsellagring enligt nitratförordningens 9 § 1 moment genom att använda blankett 6028 som finns i länken nedan.

 

Anmälningsblankett för spridning av stallgödsel i exceptionella situationer 6027 spridning av gödsel (Word)
Anmälningsblankett för lagring av stallgödsel i stackar 6029 gödselstack (Word)
Årssammandragsblankett för anmälan om lagring av stallgödsel i stackar 6028 årssammandrag (Word)

 

Mera information

Specialist Sonja Pyykkönen, miljöministeriet, naturmiljöavdelningen, tel. 029 525 0123,
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16-09-2013 kl. 10.58, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.43