Suhanko Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoksen purkuputki, Tervola, Ranua

 

Suhanko Arctic Platinum Oy (SAP) suunnittelee purkuputken rakentamista Suhangon kaivoshankkeen alueelta Kemijoelle ja Suhangon kaivoksen purkuvesien johtamista purkuputken kautta Kemijokeen. Suunniteltu purkuputki on pituudeltaan 44 km tai 50 km ja purkupaikka sijoittuu Ossauskosken voimalaitoksen läheisyyteen. Purkuputken rakentamista varten tarvitaan noin 20–30 metrin levyinen puuton käytävä. Purkuputki sijoitetaan kokonaisuudessaan maahan noin 1–3 metrin syyvyyteen. Purkuputken vesistöasennusosuus tullaan asentamaan joen pohjaan painottamalla.

Ranuan kunnassa sijaitseva Suhangon kaivoshanke on ollut 2000-luvun alusta lähtien suunnitteluvaiheessa, mutta nyt kaivos on etenemässä kannattavuusselvityksien kautta toteutukseen. Purkuputkihankkeen tarkoitus on mahdollistaa kaivoksen purkuvesien johtaminen virtaamaltaan riittävän kokoiseen vesistöön, millä vältetään mahdolliset haitalliset vaikutukset latvavesistöille.

Purkuputkeen johdettava vesi on kaivosalueen toiminnoista kerättävää vettä, joka koostuu louhoksien kuivatusvesistä, rikastamoalueen hulevesistä sekä rikastushiekka-altaalle, sivukivialueille ja malmin välivarastoalueille sateena kertyvästä vedestä. Purkuputkeen johdettavan veden eli nk. yliteveden määrä riippuu kulloinkin tuotannollisessa käytössä olevien kaivostoimintojen pinta-alasta, sateisuuden vaihtelusta ja louhinnan vaiheista. Yliteveden määrä on ensimmäisinä tuotantovuosina noin 1 milj. m³ ja kasvaa muutaman vuoden jälkeen noin 4 milj. m³:iin. Poikkeuksellisen sateisina vuosina purkuvesimäärä voi olla 6–8 milj. m³. Ylitevesi käsitellään aktiivisessa vedenkäsittelyprosessissa ennen sen johtamista purkuputkeen.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arvitointimenettelyä (YVA-menettely). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään mm. tiedot hankkeesta, vaihtoehdoista ja arvio vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 0  VE0 Kaivoksen toimintaa ei aloiteta

 • Vaihtoehto 1 VE1 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P1; purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 500 m Ossauskosken voimalaitoksen yläpuolelle Peuranselän kohdalle. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijoekeen reittiä A.

 • Vaihtoehto 2 VE2 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P2;  purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 2 km Ossauskosken voimalaitosen yläpuolelle. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijoekeen reittiä A.

 • Vaihtoehto 3 VE3 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P3;  purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 3 km Ossauskosken voimalaitosen yläpuolelle. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijoekeen reittiä A.

 • Vaihtoehto 4 VE4 Purkupiste Kemijoessa pisteessä P4; purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 4 km Ossauskosken voimalaitoksen yläpuolelle Aulanperän kohdalla olevaan syvänteeseen. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijokeen reittiä A.

 • Vaihtoehto 5: Purkupiste Kemijoessa pisteessä P5; purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 3 km Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle Oinaansaaren ylävirran puolelle. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijokeen reittiä C. Reitti C poikkeaa reitistä A lähellä Kemijokivartta.

 • Vaihtoehto 6: Purkupiste Kemijoessa pisteessä P6; purkupiste sijoittuu Kemijoen pääuomaan noin 5 km Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle Louesaaren itäpään kohdalle. Purkuputken linjaus kaivosalueelta Kemijokeen reittiä C. Reitti C poikkeaa reitistä A lähellä Kemijokivartta.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 29.7.-31.8.2021 seuraavissa paikoissa:

 • Ranuan kunnanvirasto, Keskustie 34
 • Tervolan kunnanvirasto, Keskustie 81
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
 • internet www.ymparisto.fi/suhangonkaivoksenpurkuputkiYVA.

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tervolan kunnankirjastossa (Paasilinnan puistotie 1) ja Ranuan pääkirjastossa (Kirkkotie 7)

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 18.8.2021 klo 16:30 alkaen Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie 81) koronaturvallisuusohjeita (turvavälit, maskit aikuisille, käsihygienia) noudattaen. Covid-19 -epidemian vuoksi mahdollisesti Tervolassa uudelleen voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset otetaan huomioon ja tällöin tilaisuus järjestetään pelkästään etäyhteydellä. Voimassa olevat koronarajoitukset Tervolassa voi tarkistaa Tervolan kunnan verkkosivuilta https://tervola.fi/koronavirus/.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 31.8.2021 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 14.9.-30.10.2022 seuraavissa paikoissa:

 • Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
 • Tervolan kunnankirjasto, Paasilinnan puistotie 1, Tervola
 • Keminmaan kunta, Kunnantie 3, Keminmaa
 • Ranuan kunnanvirasto, Keskustie 34, Ranua

Arviointiselostukseen on voinut tutustua myös Tervolan kunnankirjastossa (Keskustie 81), Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6) sekä Ranuan pääkirjastossa (Kirkkotie 7)

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta on esitelty yleisötilaisuudessa 29.9.2022 Tervolan kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Keskustie 81. 

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 31.10.2022 Lapin ELY-keskukseen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen PL 8060 96101 Rovaniemi (käyntiosoite Hallituskatu 3 B). Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan diaarinumero LAPELY/861/2021.

 

Julkaistu 14.7.2021 klo 13.10, päivitetty 17.2.2023 klo 8.46

Julkaisija: