SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019

SAAVI-hanke on kaksivuotinen vesien- ja merenhoidon kärkihanke, jota toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

SAAVI-hankkeessa tähdätään ravinteiden keräämisen ja kierrättämisen tehostamiseen Lounais-Suomessa sijaitsevalla Saarenjärvellä parantamalla järven kosteikkoluonnetta ravinteiden kerääjänä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on Saarenjärven tilan parantaminen. Hankkeessa yhteensovitetaan järvelle kohdistuvia käyttöpaineita siten, että järven kosteikkoluonne ja luonnon monimuotoisuus voidaan turvata ja niitä voidaan lisätä huomioiden samalla alueen käyttö esimerkiksi virkistyskäytössä. Alueelle tuotetaan toimenpiteitä ohjaava luonnonhoitosuunnitelma, jossa tarkennetaan hoitotoimenpiteitä Kiskonjoen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen aikana käynnistetään käytännön toimenpiteiden toteutus talkoilla ja työnäytöksillä. Hankkeen aikana alueella tehdään esimerkiksi vesikasvillisuuden poistoa, niittomassojen biohiiltämiskokeiluja, lajistoinventointeja ja rantojen kunnostuksia. Lisäksi Saarenjärven lähivaluma-alueelle tehdään kosteikkosuunnitelma sekä etsitään rahoitusmahdollisuuksia kosteikon toteuttamiseen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa kouluttamalla ja sitouttamalla heitä alueella tehtäviin luonnonhoitotoimiin ja ravinteiden kierrätykseen, jotta näille saadaan jatkuvuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda Saarenjärven vesien- ja luonnonhoidon yhteistyön toimintamalli hoito- ja ravinteidenkierrätystoimien jatkamiseksi kosteikkoluonteisessa järvessä. SAAVI- hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa vastaavissa yhteistyöhankkeissa kosteikko-ominaisuuksia omaavien, rehevien ja luontoarvoiltaan merkittävien järvien hoidossa.

Maisemakuva Saarenjärvestä
© Marjo Perkonoja

 

Ympäristöministeriö rahoittaa SAAVI-hanketta 154 000 eurolla on. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. 

 

Julkaistu 12.1.2018 klo 10.40, päivitetty 25.6.2018 klo 8.34