Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015-2017

RUOKOPELTO-HANKE ON PÄÄTTYNYT! SIVUSTOA EI  ENÄÄ PÄIVITETÄ!

Ruokopelto oli kolmivuotinen hanke ja osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa (Raki-ohjelma). Hanke toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin JÄRKI-hankkeen kanssa.

Yksi Suomen rannikkoalueiden vakavimmista uhista on rehevöitymisen aiheuttama ranta-alueiden umpeenkasvu. Aiemmin ranta-alueita hyödynnettiin laajasti karjan laidunalueina ja niiltä kerättiin heinää talvirehuksi. Karjatalouden muutosten vuoksi rantalaiduntaminen on vähentynyt ja rantaniittyjen määrä on pudonnut. Samalla ranta-alueiden ravinnekuormitus on lisääntynyt. Valuma-alueilta tulevat ravinteet ja kiintoaines sekä ilman typpilaskeuma rehevöittävät vesiä ja rantoja, mikä osaltaan on johtanut kasvillisuuden runsastumiseen ja umpeenkasvuun. Rantojen rehevöitymisestä on hyötynyt erityisesti järviruoko, joka peittää rantoja jopa satojen hehtaarien laajuisina kasvustoina. Ruovikot hävittävät rantojen ja vesialueiden avoimuutta tarvitsevien eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä, heikentävät veden laatua, lisäävät metaanipäästöjä, sulkevat maisemia, hankaloittavat rantojen virkistyskäyttöä sekä vähentävät rantakiinteistöjen arvoa. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen on järviruo’on hyötykäytön edistäminen, jolloin ranta-alueiden tarpeellisiin hoitotöihin saadaan lisää kiinnostavuutta ja kustannustehokkuutta.

Hankkeen tavoite

Ruokopelto-hankkeessa oli tarkoitus testata järviruo’on hyötykäyttöä peltojen viherlannoitteena ja maanparannusaineena, sillä peltolevityksen oli aikaisemmissa hankkeissa todettu olevan yksi kustannustehokkaimmista ruovikkoalueiden hoito- ja käyttöketjuista leikkuusta kertyvälle biomassalle. Ruokobiomassan levittäminen peltoon on monivaikutteinen toimenpide, jolla saadaan positiivisia ympäristövaikutuksia niin rantavesistöissä kuin pellon puolella, kun ravinteet kierrätetään vesistöstä takaisin peltoon parantaen samalla peltomaan rakennetta.  Hankkeen ruo’on leikkuualueet sijaitsivat Saaristomeren valuma-alueella, Mynälahden ja Oukkulanlahden rannoilla, joiden on todettu olevan Varsinais-Suomen merkittävimpiä ruovikkoesiintymiä.

Ruokopelto
Kuva: Terhi Ajosenpää

Julkaistu 5.3.2015 klo 15.49, päivitetty 10.10.2019 klo 10.32