Rudus Oy:n maa-ainestoiminta Bastukärrissä Sipoossa

Hankkeen kuvaus

Hanke koskee Sipoon Bastukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta suunniteltujen kiviainesottoalueiden pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 70-94 hehtaaria. Alueelta saatavissa olevan kiviaineksen määrä on vaihtoehdosta riippuen enimmillään 11-33 miljoonaa kiintokuutiometriä, vuosittaisen ottomäärän ollessa lähitulevaisuudessa keskimäärin 1 miljoonaa tonnia.

Hankkeen vaihtoehdot

Arvioitaviksi hankevaihtoehdoiksi laadittiin vaihtoehdot VE 3, VE 4 ja VE 4+. Kiviainesten ottomäärän ja maanvastaanottomäärän osalta ne eroavat toisistaan seuraavasti:

  • Vaihtoehdossa VE 3 louhitaan hankkeen osa-alueet vaiheittain. Lopulliset ottotasot teollisuustonteilla ja EV-alueilla ovat asemakaavasuunnitelmien mukaisia. Ottoalueiden koko on yhteensä noin 70 hehtaaria ja ottomäärä noin 11 miljoonaa kiintokuutiometriä. Maantäyttöä vaihtoehtoon sisältyy 13 hehtaarin alueella noin 3 miljoonaa kuutiometriä. Kierrätyskiviainesta vastaanotettaisiin käsiteltäväksi noin 100 000 tonnia vuodessa noin 10 hehtaarin suuruiselle tuotantoalueelle.
  • Vaihtoehdossa VE 4 kiviainesten louhintaa hankealueella tehdään vaiheittain kuten vaihtoehdossa VE 3, lisäyksellä että ottoaluetta laajennetaan Bastukärr II asemakaavan ulkopuolelle, osa-alueelle F. Osa-alueen F ottoalue on noin 24 hehtaaria eli yhteensä louhittavat alueet vaihtoehdossa VE 4 olisivat noin 94 hehtaaria ja ottomäärä noin 14 miljoonaa kiintokuutiometriä. Maantäyttöä vaihtoehtoon sisältyy 37 hehtaarin alueella yhteensä noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Kierrätyskiviaineksen käsittely toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE 3. Osa-alueella F on lisäksi tarkoitus vastaanottaa ja käsitellä muualta tuotavaa raaka-ainelouhetta, enimmillään noin miljoona tonnia vuodessa (keskiarvon ollessa noin 500 000 tonnia vuodessa).
  • Vaihtoehtoon VE 4+ kuuluu VE 4:n mukainen toiminta ja louhinnan syventäminen osa-alueella F. Louhinta, maantäyttö sekä kierrätyskiviaineksen ja raaka-ainelouheen vastaanotto ja käsittely ovat kuten vaihtoehdossa VE 4. Ottoalueiden koko on sama kuin VE 3:ssa eli yhteensä noin 94 hehtaaria, mutta syvemmälle ulottuvan oton takia ottomäärä on noin 33 miljoonaa kiintokuutiometriä. Maantäyttöä vaihtoehtoon sisältyy 37 hehtaarin alueella yhteensä noin 29 miljoonaa kuutiometriä.
  • Vaihtoehto VE 0+ sisältää ainoastaan jo luvitetun ja osin toteutetun louhinnan loppuunsaattamisen osa-alueen B länsiosassa Bastukärr I asemakaavan T-alueella. Logistiikkakeskuksen laajennusta ei toteutettaisi. Louhintaa tehtäisiin noin 4,6 hehtaarin alueella ja ottomäärä olisi noin 0,23 miljoonaa kuutiometriä. Louhinta kestäisi arviolta vuoteen 2020 asti. Vaihtoehto VE 0+ tarkoittaa nykyisten lupapäätösten mukaisen kiviainesten ottotoiminnan loppuunsaattamista.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 8.9.2014 klo 13.39, päivitetty 31.1.2019 klo 19.13

Julkaisija: