Lahdenperä-Jämsä ratayhteys

Hankkeen kuvaus

Keski-Suomen maakunnassa Jämsän kaupungin alueella sijaitsevalle Lahdenperän ja Jämsän väliselle rataosuudelle suunnitellaan ratahanketta, joka osin oikaisee ja osin kulkee nykyisen raiteen rinnalla. Suunnittelualue alkaa Lahdenperän liikennepaikalta ja loppuu Jämsän liikennepaikan vaihteelle. Suunnittelutyöhön sisältyy oikaisuvaihtoehdot, nykyisen raiteen rinnalle tulevat osuudet, puolenvaihtopaikat sekä nykyinen raide ja siihen liittyvän infran peruskorjauksen suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on Lahdenperä-Jämsä ratayhteyden parantaminen ja henkilöliikenteen matkanopeuden lisääminen, mikä vaikuttaa suoraan matkanopeuteen myös Tampere-Jyväskylä välillä. Samalla radan kapasiteettia parannetaan sekä vähennetään radan häiriöherkkyyttä. Hanke on osa laajempaa Tampere-Jyväskylä radan suunnitteluhanketta vuosille 2020–2024.

Suunnitelma sisältää kolme osuutta:

- Välille Lahdenperä-Jämsä suunnitellaan uusi raide nykyisen raiteen rinnalle oikaisun molempiin päihin. Lahdenperän puoleisella osuudella nykyisen raiteen rinnalle sijoittuva osuus on noin kilometrin pituinen, Jämsän puoleisella osuudella noin viiden kilometrin pituinen.

- Yksiraiteinen oikaisuosuus välille Lahdenperä-Jämsä. Pituudeltaan oikaisu on noin kahdeksan kilometriä. Oikaisulla rata lyhenee noin kolme kilometriä verrattuna nykyiseen rataan.

- Rataoikaisulle on kaksi vaihtoehtoa: pohjoinen linjaus ja eteläinen linjaus. Molemmissa vaihtoehdoissa kalliotunneliosuudet kattavat noin 4–5 kilometriä koko oikaisusta.

Radan varteen suunnitellaan huoltotie niille osuuksille, joille ei nykyisellään ole huoltotieyhteyttä. Kaksiraiteisilla osuuksilla huoltotie pyritään toteuttamaan radan molemmin puolin. Huoltotie voi toimia myös pelastustienä. Tunnelista ulos johtavia hätäuloskäyntejä tulee olla vähintään kilometrin välein. Hätäuloskäynteinä toimiville kuiluille ja tunnelin suuaukoille suunnitellaan pelastustiet. Hankkeeseen sisältyy myös radan ylityksen tai alituksen vaatimien järjestelyjen suunnittelu maanteiden, katujen ja yksityisteiden osalta, mukaan lukien kevyen liikenteen väylät. Hanke sisältää myös Jämsän aseman alikulun suunnittelun ja tasoristeysten poiston.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Nykyinen raide välillä Lahdenperä-Jämsä on noin 14 kilometrin mittainen. Nykyisen radan on tarkoitus jäädä tavaraliikenteen käyttöön jatkossakin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

Vaihtoehto P (Ve P), Pohjoinen linjaus

Nykyisen raiteen rinnalle sijoittuva osuus Lahdenperän päässä on pituudeltaan noin kilometrin ja Jämsän päässä noin kuusi kilometriä ratapiha mukaan lukien. Oikaisuosuus on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä, josta runsaat neljä kilometriä sijaitsee kalliotunnelissa. Pohjoinen linjaus sijoittuu Petäisjärven ja Vuorenalaisen pohjoispuolelle.

Vaihtoehto E (Ve E), Eteläinen linjaus

Nykyisen raiteen rinnalle sijoittuva osuus Lahdenperän päässä on pituudeltaan noin kilometrin ja Jämsän päässä noin kuusi kilometriä ratapiha mukaan lukien. Oikaisuosuus on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä, josta runsaat viisi kilometriä sijaitsee kalliotunnelissa. Eteläinen linjausvaihtoehto sijoittuu valtatien 9 (E63) tuntumaan.

 

Hankealue Hankealue ja toteuttamisvaihtoehdot (kuva YVA-ohjelmasta, Sitowise Oy).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 17.1.2022 – 18.2.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) sekä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA. Arviointiohjelmasta on myös paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Jämsän kaupungin palvelupiste, Keskuskatu 17, Jämsä
Jämsän pääkirjasto, Kenraalintie 12, Jämsänkoski

Hankkeeseen voi tutustua myös Väyläviraston verkkosivulla www.vayla.fi/tampere-jyvaskyla/suunnittelu/lahdenpera-jamsa-rataoikaisu.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä keskiviikkona 26.1.2022. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta, hankkeen YVA-menettelyä ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.Tilaisuuden tallenne löytyy väyläviraston sivulta osoitteesta: 
https://vayla.fi/tampere-jyvaskyla/suunnittelu/lahdenpera-jamsa-rataoikaisu

Mielipiteiden esittäminen arviointiohjelmasta

Mielipiteet ja lausunnot arviointiohjelmasta tulee jättää nähtävillä oloaikana ja viimeistään 18.2.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/3079/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 12.9.2022 – 11.11.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi ja hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla liitteineen www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA. Arviointiselostuksesta on myös luettavissa paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaan):

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Jämsän kaupungin palvelupiste, Keskuskatu 2-4, Jämsä
Jämsän pääkirjasto, Keskuskatu 2-4, Jämsä

Muutokset arviointiohjelmavaiheeseen nähden

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen on todettu tarpeelliseksi laajentaa hankkeen suunnittelualuetta. YVA-menettelyssä olevaa tarkastelualuetta on laajennettu Lahdenperästä länteen noin 4 kilometriä raideliikenteen toiminnallisen varmuuden lisäämiseksi. YVA-selostuksen hankevaihtoehtoja ja tarkastelualuetta on muutettu vastaavasti. Lisäksi ohjelmavaiheen jälkeen tarkastelualuetta laajennettiin Jämsän aseman pohjoispuolelle noin 500 metriä YVA-ohjelmavaiheessa määritellyn hankkeen päätepisteen pohjoispuolelle, mihin tulee hankkeeseen liittyviä vaihdejärjestelyjä. Samoin tarkastelualuetta laajennettiin noin 500 metriä Jämsän ratapihalta Kaipolan raidetta etelään raiteen liittymisjärjestelyjen vuoksi. Muutoin hankevaihtoehdot ovat samat.

Lahdenperä-Jämsä_29.9.2022

Hankealue ja toteuttamisvaihtoehdot (kuva YVA-selostuksesta, Sitowise Oy 2022)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)
Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (pdf)
Liite 2. Luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö -teemakartta (pdf)
Liite 3. Vaikutusten yhteenvetokartta (pdf)
Liite 4. Luontoselvitys. Afry 2020 (pdf)
Liite 5. Ratahankealueen arkeologinen inventointi 26.–28.8.2021. Museovirasto 2021.(pdf)
Liite 6. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi. Sitowise 2021. (pdf)
Liite 7. Meluvyöhykekartat
Liite 8. Tärinä- ja runkomelukartta (pdf)
Liite 9. Täydentävä luontoselvitys välillä Lankajärvi-Lahdenperä (pdf)

Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta (pdf)
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (pdf)
Annetut lausunnot ja mielipiteet (pdf)

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.30–19.30 Jämsänjoen yhtenäiskoululla, Vitikkala-salissa (Joonaantie 1, Jämsä). Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia ja johtopäätelmiä sekä ratahankkeen yleissuunnitelmaluonnoksia.

Mielipiteet ja lausunnot

Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää kuulemisaikana viimeistään 11.11.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

 

Julkaistu 8.9.2022 klo 14.19, päivitetty 12.1.2023 klo 8.02