Rajamäenkylän tuulivoimapuisto, Karijoki ja Isojoki

Hankkeen kuvaus

O2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealue on laaja, asuttamaton alue, jolla on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 107 teholtaan 2-3,3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia.

Tuotettava sähkö siirretään alueelle rakennettavan sähköaseman kautta olemassa olevaan sähköverkkoon (Fingridin Ulvila-Kristiina 220 kV:n voimalinja). Ensimmäisessä vaihtoehdossa hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema, josta verkkoon liityntä tapahtuu uutta linjaa pitkin Ulvila-Kristiinan sähkönsiirtolinjalle. Tällöin johtolinja kulkisi Vanhakylästä lähtevää Kärjenkoskentien reittiä noudattaen olemassa olevalle siirtolinjalle. Toisessa vaihtoehdossa liityntä sähköverkkoon on tehtävissä Fingridin Isojoen sähköasemalle, josta tuotettava sähkö siirretään olemassa olevan sähkönsiirtolinjan johtolinjauksen reittiä Kristiinankaupungin Flybäckin johtohaaran sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia:

  • Vaihtoehto 1; Noin 99 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 107 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden korkeus roottorin korkeimpaan kohtaan on enintään 210 m. Kunkin tuulivoimalan teho on 2-3 MW.
  • Vaihtoehto 2; Noin 99 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 80 voimalan tuulivoimapuisto. Voimaloiden korkeus roottorin korkeimpaan kohtaan on enintään 210 m. Kunkin tuulivoimalan teho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 0; Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta jossa tuulivoimahanke ei toteudu.

Sähkönsiirtovaihtoehdot:

  • Vaihtoehto A;Tuotettava sähkö siirretään alueelle rakennettavan sähköaseman kautta 110 kV voimalinjalla olemassa olevaan Fingridin Ulvila-Kristiina 220 kV voimalinjaan. Fingrid suunnittelee linjan perusparantamista 400 kV:n linjaksi.
  • Vaihtoehto B; Liityntä tehdään 110 kV voimalinjalla Fingridin Isojoen sähköasemalle ja siitä olemassa olevan sähkölinjauksen reittiä Kristiinankaupungin Flybäckin johtohaaran sähköasemalle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 8.4.2014 klo 12.57, päivitetty 11.9.2019 klo 12.51