Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahanke, Haapavesi, Oulainen

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy/Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Rahkola - Hautakangas alueelle, Haapaveden ja Oulaisen kuntien rajalla. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueelle toteutettavista tuulivoimaloista, huoltotiestöstä sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Hankealueen laajuus on yhteensä n. 4000 ha, josta sijoittuu Oulaisiin noin 2/3 ja Haapavedelle noin 1/3.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon hankealueelta rakennettavalla voimajohdolla Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sähköasemalle, josta rakennetaan tuulivoimapuistojen yhteinen 400 kV voimajohto Uusnivalan sähköasemalle. Sähkönsiirrosta toteutetaan erillinen YVA-menettely (Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-menettely).

Vaihtoehdot

Hankkeesta tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa VE 1 ja VE 2 sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0).

VE 1:  Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 tuulivoimalaa, joista 27 Oulaisten alueelle ja 13 Haapaveden alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä Oulaisten alueella ja enintään 300 metriä Haapaveden puolella. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 25 tuulivoimalaa, joista 14 Oulaisten alueelle ja 11 Haapaveden alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä Oulaisten alueella ja enintään 300 metriä Haapaveden puolella. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 22.6.2021.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 4.8. - 2.9.2021 Haapaveden ja Oulaisten kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskevat yleisötilaisuudet, joissa esiteltiin hankkeesta vastaavan laatimaa YVA-ohjelmaa, järjestettiin Oulaisissa Matkanivan koululla 10.8.2021 ja Haapavedellä Haapaveden opistolla 19.8.2021.

Hankkeesta, YVA-menettelystä ja hankealueen osayleiskaavan laadinnasta ovat kertomassa YVA-yhteisviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Oulaisten ja Haapaveden kaupungin edustajat, hankevastaava OX2 Finland Oy sekä YVA-konsultti (FCG). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 2.9.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Julkaistu 4.8.2021 klo 0.00, päivitetty 1.10.2021 klo 16.18