Raahen itäiset tuulivoimapuistot, Raahe

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy, -Innopower Oy ja Metsähallitus Laatumaa suunnittelevat kuuden tuulivoimapuiston rakentamista Raahen kaakkois- ja itäosiin. Tuulivoimapuistot ovat Pöllänperän-, Hummastinvaaran-, Someronkankaan-, Yhteinenkankaan-, Annankankaan sekä Nikkarinkaarron tuullivoimapuistot. Tuulivoimalat sijoittuvat Raahen kaupungin alueelle, mutta reuna-alueita sijoittuu myös naapurikuntiin kolmen tuulivoimapuiston osalta. Tuulivoimapuistoalueilta on matkaa Raahen keskustaan noin 9-35 km. Tuulivoimapuistot koostuisivat 114-121 tuulivoimalasta. Käytettävän tuulivoimalatyypin yksikköteho on tuulivoimapuistosta riippuen 2,3-4,5 MW jolloin tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu teho olisi keskimäärin noin 340 MW. Arvioitu vuotuinen nettotuotanto olisi tällöin luokkaa 900 GWh. Sähkönsiirto tuulivoimapuistoista toteutuisi 110 kV voimajohdoilla sähkönjakeluverkkoon.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankevaihtoehtona 1 kuuden tuulivoimapuiston aiheuttamia ympäristövaikutuksia omina kokonaisuuksinaan sekä näiden kuuden tuulivoimapuiston aiheuttamia yhteisvaikutuksia. Lisäksi Annankankaan osalta tarkastellaan hankevaihtoehtoa 2, jossa tuulivoimapuisto toteutetaan päävaihtoehtoa lukumääräisesti vähäisemmillä, mutta yksikkötehtoltaan suuremmilla voimaloilla.

Pöllänperän tuulivoimapuisto liitetään maakaapelilla Hummastinvaaran tuulivoimapuistoon rakennettavaan sähköasemaan, joka puolestaan yhdistetään Ruukin taajaman eteläpuolelle rakennettavalle Siikajoki-nimiselle sähköasemalle. Hummastinvaaran ja Siikajoen sähköasemien välille rakennetaan 110kV:n voimajohto. Tähän samaan johtoon yhdistetään myös Yhteinenkankaan tuulivoimapuisto. Someronkankaan tuulivoimapuisto liitetään johtovarsiliittymällä olemassa olevaan 110 kV-verkkoon. Annankankaan ja Nikkarinkaarron sähköliitynnän osalta on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa: Siikajoen sähköasema Ruukin taajaman eteläpuolella (VEa) tai Vihannin sähköasema suunniteltujen tuulivoimapuistojen itäpuolella (VEb). Mikäli liityntä tapahtuu Siikajoen sähköasemalle, pääosa voimajohdosta rakennetaan samaan johtokatuun missä nykyään on Fingridin 220kV ja 110kV voimajohdot. Mikäli liityntä toteutetaan Vihannin sähköasemalle, pääosa voimajohdoista rakennetaan uusiin johtokatuihin.

Julkaistu 25.7.2011 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.35