Pirttikylän tuulivoimapuisto, Närpiö

Hankkeen kuvaus

VindIn Oy/Ab:n ja Triventus Ab:n tuulipuisto sijoittuu pääosin metsätalouskäytössä olevalle alueelle valtatien 8 itäpuolelle, noin 28 kilometriä Närpiön keskustasta pohjoiseen. Olemassa olevaa metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakentamisessa ja huollossa.

Tuulipuisto koostuisi, vaihtoehdoista riippuen, enimmillään 26 tuulivoimalasta. Käytettävän tuulivoimalatyypin yksikköteho on noin 3 MW, jolloin tuulipuiston yhteenlaskettu teho olisi enimmillään noin 60 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta toteutuisi 110 kV voimajohdolla sähkönjakeluverkkoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto suuremmilla tuulivoimalaitoksilla. Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto koostuisi 26 tuulivoimalaitoksesta. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 60 MW. Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 141 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä. Tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi täten 205 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto pienemmillä tuulivoimalaitoksilla. Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto koostuisi 13 tuulivoimalaitoksesta. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 30 MW. Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 122,5 metriä ja roottorin halkaisija 113 metriä. Tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi täten 179 metriä.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 21.3.2013 klo 0.00, päivitetty 28.5.2019 klo 11.30