Oulun Energian uuden voimalaitoksen hanke, Oulu

Hankkeen kuvaus

Oulun Energia on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen, joka koskee Oulun voimalaitoshanketta.

Oulun Energia on selvittänyt uuden voimalaitoksen rakentamista Toppilaan Oulun Energian voimalaitosalueelle ja Laanilaan Kemira Oyj:n Oulun tehtaiden alueelle. Hankkeen tarkoituksena on korvata Oulun Energian tuotantokäytöstä poistuvaa (Toppila 1) energiantuotantokapasiteettia uudella yhteistuotantovoimalaitoksella, sekä aloittaa uusien biopolttoaineiden valmistus biojalostamolla. Biojalostamo on joko pyrolyysiöljyä tuottava pyrolyysilaitos tai biohiiltä tuottava biohiililaitos. Voimalaitoksen polttoaineina käytettäisiin biopolttoaineita, turvetta ja kierrätyspolttoainetta sekä varapolttoaineena kivihiiltä. Laitoksella tuotettaisiin kaukolämpöä ja sähköä ja Laanilan vaihtoehdossa myös prosessihöyryä. Pyrolyysilaitoksen toiminta perustuu suljetussa reaktorissa tehtävään biomassan (hake, sahanpuru) kaasuttamiseen ja kaasuvirran lauhduttamiseen nestemäiseksi pyrolyysiöljyksi. Biohiilaitoksen toiminta perustuu biomassan (hake, kuori) paahtamiseen (torrefiointi) tai höyryräjäytykseen. Toppila 1 -voimalaitoksen käytön on suunniteltu päättyvän vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uusi voimalaitos käynnistyisi lämmityskaudelle 2019–2020.

Hankkeessa on tarkoitus selvittää voimalaitostoiminnan ympäristövaikutuksia molemmilla vaihtoehtoisilla sijoituspaikoilla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään voimalaitoshankkeen vaikutuksia muun muassa maankäyttöön ja maisemaan, terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, meluvaikutuksia sekä vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon. Samoin selvitetään liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankevaihtoehtoina esitetään:

Nollavaihtoehto: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE1): Toppilaan 350 MW:n yhteistuotantovoimalaitos ja biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos).

Vaihtoehto 2 (VE2): Laanilaan 450 MW:n yhteistuotantovoimalaitos ja biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos). Lisäksi prosessihöyryn tuotanto ja alueen muiden laitosten prosessikaasujen ja sivutuotteiden poltto.

Arviointiohjelmassa esitetystä vaihtoehdosta 3 (VE3), Toppilaan 250 MW:n ja Laanilaan 200 MW:n yhteistuotantovoimalaitokset ja biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos) on luovuttu arviointimenettelyn aikana.

Julkaistu 26.2.2014 klo 10.00, päivitetty 18.12.2015 klo 12.38