Natureship - Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito

Natureship-projekti on päättynyt!

Projektin tavoite ja päätuote pähkinänkuoressa

Projektin tavoitteena on lisätä merkittävästi luonnonhoito- ja vesiensuojeluyhteistyötä Central Baltic -toiminta-alueella, keskittyen Ruotsin, Suomen ja Viron rannikkoalueille.

Projektissa toteutetaan kestävän kehityksen mukaista poikkitieteellistä rannikkosuunnittelua, minkä avulla pyritään yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa löytämään parhaita kustannustehokkaita menetelmiä vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi sekä ekosysteemipalvelujen arvottamiseksi. 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia luonnosta saatavia hyötyjä. Niitä ovat esimerkiksi ravinnon ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen saanti sekä ekosysteemien häiriötön toiminta, joka mm. ylläpitää ympäristömme vesitaloutta ja ravinteiden kiertoa. Ekosysteemipalveluihin lukeutuu myös luonnon virkistyskäyttö sekä luonnosta saatavat elämykset. Yleensä ekosysteemipalvelujen arvo huomataan vasta, kun ne ovat olennaisesti heikentyneet tai ehkä jopa menetetty. 

Projektissa haetaan ns. win-win ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia alueen käyttäjiä, luonto ja luonnonsuojelu huomioon ottaen. Käyttäjistä mainittakoon vaikkapa alueen vakituiset asukkaat, maanviljelijät, yrittäjät, virkistyskäyttäjät, matkailijat sekä kesämökkiläiset. Erityinen painoarvo on Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kanssa, millä pyritään lisäämään tiedonvaihtoa Central Baltic -alueella.

Hankkeen päätuotteena on kuusi luonnonhoitojulkaisua, joissa käsitellään monipuolisesti ympäristönhoitoa. Natureship-projektissa tehdään muun muassa innovatiivisia hoitotoimenpiteitä perinnebiotooppikohteilla sekä vaihdetaan tietoja työryhmien ja partnerimaiden välillä. Näin saadaan projektipartnereiden testaamia, hyväksi havaittuja, menetelmiä käytännön toimiin sekä myös julkaisuihin. 

Aikataulu

Projektin kesto on noin 3 vuotta, lokakuusta 2009 tammikuuhun 2013.

Projektin toimenpidealue

Toimenpidealue on koko Central Baltic -alue, keskittyen kuitenkin rannikkoalueiden valuma-alueiden luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hankkeen Lead Partner, eli päävastuullinen organisaatio.  

Projektipartnerit

  • Pääpartneri: Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Suomi: Metsähallitus, Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos; Salon, Raision ja Haminan kaupungit sekä Vihdin kunta
  • Viro: Viron luonnonsuojelukeskus ja Tarton yliopisto
  • Ruotsi : Gotlannin lääninhallitus ja Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö

Hankkeessa toimii kaksi työryhmää jotka keskittyvät oman alansa tietovaihtoon ja julkaisuihin. Työryhmät järjestävät kokoontuessaan pienimuotoisia miniseminaareja. Työryhmät ovat:

  • Vesiensuojelu ja rannikkosuunnittelu
  • Kulttuurimaisemat ja luonnonhoito

Julkaistu 20.12.2013 klo 14.46, päivitetty 20.12.2013 klo 14.58