Napapiirin biokaasulaitos, Rovaniemi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Lietteiden, biojätteiden ja tuhkien yhteiskäsittely muodostaa tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltavan biokaasulaitoshankkeen. Biokaasulaitos on kaavailtu rakennettavaksi Alakorkalon jätevedenpuhdistamon läheisyyteen, noin 3 km Rovaniemen kaupungin keskustasta Kemin suuntaan.

 

Tässä hankkeessa on kyse jätevesilietteen ja biojätteen yhteismädätyksestä biokaasulaitoksella. Mädätysprosessissa tuotetaan biokaasua, joka hyödynnetään lähtökohtaisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa. Rovaniemen Energia Oy:n lentotuhkaa ja rakeistettua tuhkaa sekä mahdollisesti myös pohjatuhkaa hyötykäytetään lopputuotteen jalostuksessa. Lopputuotteina laitoksesta valmistuisi lannoitevalmisteita. Suunniteltu biokaasulaitos on kapasiteetiltaan 75 000 t/vuosi ja tuhkan käsittelykapasiteetti 20 000 t/vuosi. Laitoksen kaasuntuotto on 1-1,8 milj.m3/vuosi, jolloin vuotuinen energiamäärä on 6-12 GWh.

 

Biokaasulaitokseen liittyviä, samalle alueelle sijoittuvia toimintoja ovat lietteiden mekaaninen sakeutus, biojätteen vastaanotto ja välivarastointi, hygienisointi kaupan bio- ja teurasjätteille, sekoitus- ja syöttösäiliöt, lietteen lämmitys, mädätetyn lietteen välivarastointi, mekaaninen kuivaus ja kompostointi, tukiaineiden lisäys sekä jälkikompostointi, tuhkan lisäys, biokaasun käsittely, CHP-yksikkö, soihtupoltin, hajukaasujen käsittely sekä rejektivesien esikäsittely ja johtaminen käsittelyyn.

 

YVA-menettelyssä tarkastellaan biokaasulaitoksen kahta eri sijaintivaihtoehtoa (VE 1 ja VE2) sekä ns. nollavaihtoehtoa (VE0):

 

• VE0, toimintaa jatketaan nykytilanteen mukaisesti, jolloin puhdistamolietteiden käsittelyä jatketaan kompostointilaitoksessa Alakorkalon alueella ja biojätteiden käsittelyä Kuusiselän kaatopaikalla aumakompostointina.

• VE1, suunniteltu biokaasulaitos toteutetaan Alakorkalon alueelle nykyisen jätevedenpuhdistamon

läheisyyteen, Rovaniemen kaupungin omistaman kiinteistön 698-401-171-0 kaakkoissivulle. Laitoksen välittömään läheisyyteen sijoittuu jälkikompostointialue.

• VE2, suunniteltu biokaasulaitos toteutetaan Alakorkalon alueelle, Rovaniemen kaupungin omistamalle kiinteistölle 698-401-171-0, noin 200 metriä luoteeseen vaihtoehdon VE1 mukaisesta sijoituspaikasta. Laitoksen välittömään läheisyyteen sijoittuu jälkikompostointialue.

Julkaistu 6.10.2014 klo 14.51, päivitetty 8.12.2015 klo 9.38

Julkaisija: