Merkkikallion tuulivoimapuisto, Vaasa, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee OX2 Oy:n Merkkikallion tuulivoimapuistohanketta Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Yhtiö suunnittelee 22 tai enintään 30 tuulivoimalan hanketta Merkkikallion alueelle. Sen etäisyys Vaasan keskustaan on noin 15 km ja Mustasaaren kunnan keskukseen Sepänkylään noin 10 km.Etäisyys rannikkoon on noin 15 kilometriä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat kylät Kuni, Mullola, Kolkki, Miekka, Taurila ja Voitila. Hankealueen pinta-ala on noin 2 330 hehtaaria. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu valtatien 8 (Kokkolantie) eteläpuolelle. Hankealueen koillispuolella kulkee Larvatie (725), eteläpuolella Merikaarrontie (717) ja länsipuolella Voitbyntie 7175. Hankealue sijoittuu lähes kokonaan metsäalueille. Lähin asutus on noin 1 km päässä. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös sähkönsiirto, maakaapeleita, teitä ja huoltorakennuksia. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, joissa vaihtelevat tuulivoimaloiden määrä. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niiden aiheuttamien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1: Vähemmän voimaloita. Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto koostuisi 22 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on enintään 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho on enintään 110 MW. Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 145 metriä ja roottorin halkaisija noin 140 metriä. Tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi täten noin 215 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Enemmän voimaloita. Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto koostuisi 30 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on enintään 5 MW, jolloin tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho on enintään 150 MW. Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 145 metriä ja roottorin halkaisija noin 140 metriä. Tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi täten noin 215 metriä.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot:

  • Vaihtoehto A: vaihtoehdossa rakennetaan 110 kV voimajohto hankealueen eteläosaan sijoitettavasta sähköasemasta nykyisten voimajohtojen viereen Västerbackassa sijaitsevaan sähköasemaan asti. Sähköasema sijaitsee noin 10 km hankealueen koillispuolella. Rakennettavan 110 kV ilmajohdon osalta tutkitaan vaihtoehtoja rakentaa voimajohto nykyisten voimajohtojen viereen erillispylväin omana johtonaan tai yhteispylväsratkaisuna. Myös maakaapelivaihtoehtoa selvitetään.
  • Vaihtoehto B: vaihtoehdossa yhdistetään tuulivoiman voimajohto nykyiseen 110 kV voimajohtoon Kärmeskallion eteläpuolella rakennettavalla liityntäpisteellä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 11.6.2014 klo 9.19, päivitetty 27.5.2019 klo 10.25