Mäyrämäen tuulivoimahanke, Kotka, Hamina

 

 

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Hamina Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Haminan ja Kotkan kaupunkien rajalle Mäyränmäen alueelle. Hankealue sijaitsee valtatien 7 pohjoispuolella Kouvolaan johtavan valtatien 15 sekä Summanjokilaakson välisellä alueella.

Tuulivoimahanke koostuu enintään 40 tuulivoimalasta. Kunkin tuulivoimalan teho on enintään 6 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 140 m ja roottorin läpimitta 140 m.

Tuulivoimaloiden, huoltoteiden, maakaapelien ja sähköaseman sijoitussuunnitelma tarkentuu YVA-menettelyn aikana. Tuulivoimalat liitetään tuulivoimapuiston alueelle rakennettavaan sähköasemaan. Sähköasema liitetään suunnittelualueen lounaisosassa sijaitsevaan nykyiseen Fingridin Summa-Kymi 110 kV voimajohtoon.

Suunnittelualue lähiympäristöineen on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevaa loivapiirteistä selännealuetta. Maaston lakialueilla on runsaasti kalliopaljastumia. maastopainanteet ovat pääosin ojitettuja suomaita. Asutus on keskittynyt suunnittelualueen reunaosiin, etelässä valtatien ympäristöön ja Neuvottoman kylään, idässä Rautjärven ja Reitkallin kyliin ja lännessä Ylänummen kylään. Suunnittelualueen eteläosassa on soranottoalueita ja pohjoisessa kivilouhos. Suunnittelualueen halki kulkee rautatie sekä voimajohtoja.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Mäyränmäen tuulivoimapuistoa ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Mäyränmäen alueelle rakennetaan enintään 40 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto.

Arviointiohjelma saapunut 27.12.2012.

Mäyrämäen tuulivoimahanke Kotka, Hamina arviointiohjelma (pdf, ähköinen versio)

Kuulutus arviointiohjelmasta 
Haminan ja Kotkan Kaupungin ilmoitustauluilla 7.1.–28.2.2013.

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 6.3.2013

Arviointiohjelma on nähtävillä: 

  • Haminan kaupungintalolla, Puistokatu 2 
  • Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2 
  • Haminan kaupunginkirjastossa, Rautatienkatu 8 
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24 
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22, Kouvola.

Hankkeelle on avattu YVA-ohjelman nähtävilläoloajaksi Rambollin palvelimelle myös karttapalautepalvelun sivu:
Karttapalautepalveluun

Yleisötilaisuus: Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja tuulivoimayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus torstaina 17.1.2013 Hotell Leikarissa (Haminantie 261) klo. 18.00 alkaen.

Mäyrämäen tuulivoimakanke , Kotka, Hamina yhteysviranomaisen lausunto (pdf, 80 kt)

Mäyrämäen tuulivoimakanke, Kotka, Hamina Tiivistelmä annetuista lausunnoista ja mielipiteistä (pdf, 262 kt)

 

Julkaistu 28.8.2013 klo 8.00, päivitetty 20.9.2016 klo 14.49

Aihealue: