Marjakeitaan tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Marjakeitaan tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Marjakeitaan tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 24 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään noin 275 metriä. Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa entisen Honkajoen kunnan alueella, noin 9,5 kilometriä Kankaanpään keskustaajaman etelä-kaakkoispuolella ja on kooltaan noin 2 900 hehtaaria ja on pääosin yksityisessä maanomistuksessa ja metsätalouskäytössä, sekä rajautuu luoteisosastaan Isojoen kuntaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealueelle sijoittuu myös muutamia peltoja sekä Marjakeitaan lähivuosina tuotannosta poistuva turvetuotantoalue. Alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat Näätäkankaan ja Murhikankaan alueilla sekä länsiosassa Rakennuskankaan alueella. Hankealueella on kattavasti metsätieverkostoa.

Hankealueelle sijoittuu 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot, joten tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon hankealueelle rakennettavan sähköaseman kautta. Sähkönsiirron ratkaisut, voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Toteutusvaihtoehdot

VE 0  Tuulivoimalat
Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Tuulivoimalat
Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 24 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä.

VE 2  Tuulivoimalat
Hankealueelle rakennetaan vaihtoehtoa VE 1 vähäisempi määrä voimaloita, arviolta noin 15-18 kpl. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä.

Arviointiohjelma

Sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/marjakeitaantuulivoimapuistoYVA

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • YVA-selostus 
  • Kuulutus YVA-selostus 
  • Lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Mielipidelomake YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Julkaistu 4.5.2021 klo 10.15, päivitetty 31.3.2022 klo 15.04