Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Maaselän Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven kunnan Maaselän ja Hepoharjun alueille. Alueet sijaitsevat Utajärven taajaman ja Sanginkylän välimaastossa. Maaselän alue rajautuu osin Utajärven ja Oulun väliseen kuntarajaan.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto 1 (VE 1): Maaselän ja Hepoharjun alueille toteutetaan noin 39 tuulivoimalaa
Vaihtoehto 2 (VE 2): Maaselän alueelle toteutetaan noin 20 tuulivoimalaa
Vaihtoehto 3 (VE 3): Hepoharjun alueelle toteutetaan noin 19 tuulivoimalaa

Kunkin tuulivoimalan nimellisteho kaikissa vaihtoehdoissa olisi 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 m ja kokonaiskorkeus enintään 235 m. Maaselän ja Hepoharjun alueille rakennettavat sähköasemat liitettäisiin toisiinsa 110 tai 400 kV:n voimajohdolla, jonka pituus on Hepoharjun sähköaseman sijainnista riippuen noin 5-8 km. Lisäksi alueille rakennettaisiin yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Tuulivoimahankkeen liittyminen yleiseen sähköverkkoon, tarkastellut vaihtoehdot:
Pääjohtoreitti A:
Pohjoisessa pääjohtoreitissä A Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimapuiston sähköasema/ sähköasemat liitetään yleiseen sähköverkkoon Pällin sähköasemalla. Liittyminen sähköasemaan tapahtuisi uudella noin 25-29 km pituisella 110 kV voimajohdolla.
Pääjohtoreitti B:
Eteläisessä pääjohtoreitissä B Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimapuiston sähköasema/sähköasemat liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla. Liittyminen Pyhäkosken sähköasemaan tapahtuisi uudella noin 35-39 km pituisella 110 kV voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän
sähköasemaan uudella noin 33-36 km pituisella 400 kV voimajohdolla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 8.5.2015 klo 14.06, päivitetty 2.3.2017 klo 11.44