Luontodirektiivin lajiraportit

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien luontotyyppien ja lajien suojelutasosta. Suojelutason arviointi vuosilta 2001–2006 tehtiin vuonna 2007 ja vuosilta 2007–2012 vuonna 2013. Suojelutason kehityksestä voidaan päätellä muun muassa, kuinka tehokkaita toteutetut suojelutoimet ovat olleet.

Raportti sisältää kunkin lajin osalta tiedot arviointikriteereistä, joiden perusteella kokonaisarvio suojelun tasosta on laadittu. Arviointikriteerejä ovat levinneisyys, populaation tila, elinympäristön tila sekä suojelutason odotettavissa oleva kehitys. Vuonna 2013 raportoitiin myös lajin populaatiokoko Natura 2000 -alueilla.

Suojelutason arvioinnissa käytetään neljää luokkaa

Suojelutaso Luokka

suotuisa

FV_vihreä

epäsuotuisa riittämätön

U1_keltainen

epäsuotuisa huono

U2_punainen

ei tiedossa

XX_harmaa

Lisäksi on ollut käytössä kehityssuuntaa kuvaava määrite heikkenevä (–), vakaa (=), paraneva (+) tai kehitys tuntematon (x).

Yhteenvetotaulukko lajien suojelutason arviointien tuloksista

Luontodirektiivin 2013 raportointi jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot

Luontodirektiivin 2013 raportoinnin – jäsenmaiden yhteenvedot

Lukuisat asiantuntijat osallistuivat työhön

Suomen lajiraportointeihin on osallistunut ympäristöministeriön johdolla laaja asiantuntijajoukko useista eri organisaatioista. Keskeisimmät vastuutahot olivat Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Tärkeitä yhteistyötahoja aineistojen kokoamisessa, tuottamisessa ja arvioinnissa ovat olleet myös maa- ja metsätalousministeriö, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Metsäntutkimuslaitos sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (aiemmin alueelliset ympäristökeskukset).

Julkaistu 5.2.2014 klo 14.55, päivitetty 7.11.2017 klo 16.13