Luontodirektiivin lajiraportit

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien luontotyyppien ja lajien suojelutasosta. Suojelutason arviointi raportointikaudelta 2001–2006 tehtiin vuonna 2007, kaudelta 2007–2012 vuonna 2013 ja kaudelta 2013–2018 vuonna 2019. Suojelutason kehityksestä voidaan päätellä muun muassa, kuinka tehokkaita toteutetut suojelutoimet ovat olleet.

Raportti sisältää kunkin lajin osalta tiedot arviointikriteereistä, joiden perusteella kokonaisarvio suojelun tasosta on laadittu. Arviointikriteerejä ovat levinneisyys, populaation tila, elinympäristön tila sekä suojelutason odotettavissa oleva kehitys. Vuodesta 2013 lähtien on raportoitu myös lajin populaatiokoko Natura 2000 -alueilla.

Suojelutason arvioinnissa käytetään neljää luokkaa

Suojelutaso Luokka

suotuisa

FV_vihreä

epäsuotuisa riittämätön

U1_keltainen

epäsuotuisa huono

U2_punainen

ei tiedossa

XX_harmaa

Lisäksi on ollut käytössä kehityssuuntaa kuvaava määrite heikkenevä (–), vakaa (=), paraneva (+) tai kehitys tuntematon (x).

Yhteenveto lajien raportoinnin tuloksista

Luontodirektiivin 2019 raportointi jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot

Lukuisat asiantuntijat osallistuivat työhön

Suomen lajiraportointeihin on osallistunut ympäristöministeriön johdolla laaja asiantuntijajoukko useista eri organisaatioista. Keskeisimmät vastuutahot olivat Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus.

Tärkeitä yhteistyötahoja aineistojen kokoamisessa, tuottamisessa ja arvioinnissa ovat olleet myös maa- ja metsätalousministeriö, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Julkaistu 5.2.2014 klo 14.55, päivitetty 18.8.2021 klo 11.11