Lumivaaran tuulivoimahanke, Otsotuuli Oy, Hyrynsalmi

Arviointiohjelma saapui 5.11.2013

Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-arviointiohjelma

Arviointiohjelman kuuleminen pidettiin 14.11. - 18.12.2013. 

Yleisötilaisuus pidettiin 4.12.2013 Hyrynsalmen kunnantalolla. Samassa yhteydessä pidettiin myös tuulipuiston osayleiskaavaan liittyvä yleistötilaisuus.

ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon 20.1.2014

Hankkeen kuvaus

Suunniteltu tuulipuistoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta länteen.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta voimajohdon reittivaihtoehtoa kantaverkkoon.
Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Vaihtoehto 1 (VE 1): korkeintaan 8 yksikköteholtaan 2 - 5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE 2): korkeintaan 6 yksikköteholtaan 2 - 5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä. Vaihtoehdon VE1 sijoittelusta on vaihtoehdossa VE2 poistettu 2 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot

Hankkeen sähkönsiirto toteutettaisiin 110 kV ilmajohtoa pitkin. Kantaverkkoon liityttäisiin joko Fingrid Oyj:n omistamalla Seitenoikean 220 / 110 kV sähköasemalla (voimajohdon reittivaihtoehto VE1) tai suoraan liittymällä E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n omistamaan 110 kV Seitenoikea – Puolanka –sähköjohtoon Lumisuon kohdalla (voimajohdon reittivaihtoehto VE2). Tuulipuiston hankealueelle rakennettaisiin uusi 110 / 20 kV sähköasema. Molemmat reittivaihtoehdot tulisivat kulkemaan hankealueelta alkuosuuksillaan kolmen kilometrin matkan uudessa voimajohtokäytävässä. Reittivaihtoehto VE1 kulkisi ensin kolmen kilometrin matkan uudessa voimajohtokäytävässä ja sen jälkeen yhdeksän kilometrin matkan olemassa olevan Seitenoikea – Puolanka –sähköjohdon rinnalla ja liittyisi Seitenoikean muuntoasemalle. Reittivaihtoehto VE2 liittyisi kolmen kilometrin päässä tuulipuistosta suoraan olemassa olevaan Seitenoikea – Puolanka –voimajohtoon.

Arviointiselostus saapui 4.6.2014

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus pidettiin 17.6.2014 Hyrynsalmen kunnantalolla. 

ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon 6.10.2014

Julkaistu 7.11.2013 klo 10.23, päivitetty 20.2.2023 klo 14.34

Julkaisija: